Anotace ke knize "L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida" (F. Burgat)

Autor: PhDr. Zdeněk Beránek <clovek.ff.cuni.cz/showpage.php?name=beranek_medailon>, Téma: ANOTACE, Zdroj: 33, Vydáno dne: 01. 01. 2007

FrançoisBurgat (2005). L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida. Paris: La Découverte, 216 stran, vydáno v prosinci 2005, ISBN 2-7071-4679-X

Poslední vydaná monografie předního francouzského orientalisty a politologa Françoise Burgata je polemikou s převládajícím pojetím islamismu v západní orientalistice. François Burgat svým posledním dílem navazuje na celou řadu odborných i populárních publikací, ve kterých se islamismu a problematice Blízkého východu a Severní Afriky věnoval (L´Islamisme au Maghreb(1988), Paris, Kerthala; L´Islamisme en face (1995), Paris, La Découverte). Opírá se o důkladnou analýzu pramenů, včetně projevů a publikací předních představitelů al-Qáidy.

Kniha „Islamismus v době al-Qáidy“ se snaží dokázat, že na Západě tak časté spojování islamismu s terorismem a vůbec s politickým radikalizmem je nejenom mylné, ale může být využito k další eskalaci násilí. Podstatou tohoto neporozumění, které není vždycky neúmyslné, je podle Burgata hledání příčiny vzestupu radikálních forem islamismu v samotném náboženství. Zcela opomíjena jsou přitom zřejmá historická fakta a souvislosti. Ta dokládají, že to není islám, který radikalizuje politiku, ale právě naopak politické okolnosti, které politizují a radikalizují islám.

Burgat analyzuje vývoj různých islamistických hnutí a dochází k závěru, že až na vyjímky měla vždy jejich radikalizace konkrétní politické důvody, ať už se jednalo o francouzský či britský kolonializmus či o současnou americkou a izraelskou politiku v oblasti Blízkého východu. Značnou pozornost věnuje Burgat islamistickým hnutím v Alžírsku, v Egyptě či v Jemenu, která usilují o podíl na moci prostřednictvím účasti ve volbách. Právě tato hnutí a jejich zapojení do politického systému mohou být základem budoucí existence pluralitní společnosti na rozdíl od prozápadně orientovaných sekulárních hnutí. Ty považuje Burgat jednoznačně za cizorodý prvek.

Nevýhodou publikace zůstává opomenutí problému islamistických hnutí v muslimských komunitách na Západě a jejich rostoucí vliv mezi souvěrci. I tak je ovšem Burgatova práce cenná, a to zejména svým originálním pohledem na umírněná islamistická hnutí na Blízkém východě a v Severní Africe.