Anotace knihy "Wolfgang Amadeus Mozart : bibliografický katalog Městské knihovny v Praze" (J. Navrátilová, ed.)

Autor: Anežka Holečková <clovek.ff.cuni.cz/showpage.php?name=holeckova_medailon>, Téma: ANOTACE, Zdroj: 70, Vydáno dne: 15. 12. 2007

NAVRÁTILOVÁ, Jana (ed.). Wolfgang Amadeus Mozart : bibliografický katalog Městské knihovny v Praze. Praha : Městská knihovna v Praze, 2007. 704 s. ISBN 978-80-85041-01-9.

Bibliografický katalog děl Wolfganga Amadea Mozarta poskytuje informace o tištěných skladbách a zvukových nosičích náležejících do fondu Městské knihovny v Praze a reflektuje tak současný stav hudebního fondu. Katalog vznikl za spolupráce kolektivu autorů s Janou Navrátilovou v čele.

Mozartův katalog je členěn do šesti částí: Duchovní hudba, Jevištní tvorba, Vokální hudba, Orchestrální hudba, Komorní hudba, Sólové klavírní skladby. Hudebniny jsou řazeny abecedně, u každé z nich je uveden originální název a název v češtině. Dále je uvedeno opusové číslo podle Köchelova seznamu, případně žánr (duchovní drama, koncertní árie, kantáta apod.), nástrojové a v případě vokálních skladeb hlasové obsazení v partituře, datum a místo dokončení díla. Obsazení a datace vychází z hudební encyklopedie The New Grove Dictionary of Music and Musicians, v některých případech z manuskriptu. Pak již následuje výčet jednotlivých hudebnin a zvukových nosičů, opatřených úplným bibliografickým údajem a signaturou. Závěrečný rejstřík uvádí díla seřazená podle číslování Köchelova seznamu, kde jsou skladby Wolfganga Amadea Mozarta řazeny chronologicky.

Na počátku 90. let 20. st. byly Městskou knihovnou uspořádány dva obdobné katalogy, Bibliografický katalog Bohuslava Martinů (1990) a Bibliografický katalog Antonína Dvořáka (1991). Pro srovnání, oba jmenované, na rozdíl od Mozartova katalogu, obsahují ještě seznam literatury o životě a díle skladatelů, v případě bibliografického katalogu Martinů je k dispozici také seznam skladatelova literárního díla a základní informace o dokumentech a komponovaných pořadech o Bohuslavu Martinů. Jakkoli by byl seznam literatury o Mozartově životě a díle jistě užitečnou součástí katalogu, není třeba jeho absenci chápat jako zásadní nedostatek. Jednak proto, že by se tím rozsah katalogu zvětšil nad únosnou mez – samotný soupis hudebnin a nahrávek čítá 704 strany – a znesnadnilo by se tím jeho praktické využití, jednak proto, že zmíněné údaje jsou v úplnosti relativně snadno dostupné v jiných zdrojích (např. výše zmiňovaný Grove).

Mozartův bibliografický katalog je kvalitně zpracovanou praktickou pomůckou, jež může posloužit jak hudebníkům, tak hudebním badatelům.