Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 44 nalezených)

|0-15|15-30|30-44|

STUDIE

Postavení žen v íránské a saúdské společnosti

Vydáno dne 30. 06. 2009 (5494 přečtení)

Studie se věnuje postavení íránských a saúdských žen. V úvodu nastiňuji současný stav obou států a společností, které procházejí rychlou modernizací, jež dle „tradicionalistů“ ohrožuje kulturní původnost. Za ochránkyně původní kultury jsou obecně považovány ženy, a proto se na ně soustředí pozornost konzervativních sil. Jak popisuji v oddílu o islámu a následující části, většina pravidel považovaných za islámská vůbec nemá svůj původ v náboženství, ale byla k němu postupně přivtělena. V dalších dvou částech ukazuji, jak v obou zemích rapidně vzrůstá počet nejen gramotných, ale také vysoce vzdělaných a kvalifikovaných žen, které díky svému vzdělání a s ním souvisící sebedůvěře projevují rozličnými způsoby nesouhlas s diskriminací ukotvenou v právních systémech obou států. Aktivistky v obou zemích usilují o reinterpretaci omezujících pravidel. V sedmém oddílu porovnávám vývoj íránského a saúdského ženského hnutí a v osmém pak uvádím výsledky průzkumů veřejného mínění, které do značné míry potvrzují mou domněnku o podobném směřování obou společností.

Celá studie... | Autor: PhDr. Věra Vojtíšková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Mustafa Kemal Atatürk a Rezá Šáh Pahlaví

Vydáno dne 30. 06. 2009 (5668 přečtení)

Studie se zabývá otázkou turecké a íránské modernizace v meziválečném období a srovnává politické postupy při modernizaci těchto dvou muslimských států. Cílem práce je pomocí komparativní metody objasnit důvody, proč byla modernizace v prvním případě úspěšná a v druhém nikoliv. Práce vychází ze srovnání výchozích podmínek pro zahájení reforem a pokračuje analýzou stěžejních témat obou modernizací. Tato témata jsou především role nacionalismu, sekularizační reformy a westernizace. V neposlední řadě se práce zabývá povahou režimu a soustředí se zejména na roli vůdců Mustafy Kemala Atatürka a Rezy Šáha Pahlavího.

Celá studie... | Autor: Radka Mandoková | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Odraz tradičních romských postojů, hodnot, symboliky a životních zkušeností v argotu čtyř jazyků

Vydáno dne 15. 05. 2009 (17721 přečtení)

Slova romského původu pronikla do slovní zásoby mnoha evropských jazyků. Zkoumání tohoto elementu však dosud zůstává stranou zájmu lingvistů. Tato studie se zaměřuje na čtyři evropské jazyky – češtinu, španělštinu, maďarštinu a rumunštinu, v nichž na základě výkladu romských reálií zkoumá lexikum romského původu objevující se v argotu a hovorovém jazyce. Ve studii předkládáme tezi, že romské výpůjčky v jazyce okolního obyvatelstva mají vysokou výpovědní hodnotu z hlediska sociokulturního. Zobrazují se v nich totiž tradiční romské postoje, hodnoty, symbolika a životní zkušenosti. Poznáme-li blíže romské reálie, pochopíme v širším kontextu důvod, proč se do většinového jazyka dostala např. slova jako „muž“, „bratr“, „otec“, „dcera“, „ruka“, „milenec“, „hanba“, „hnus“, „jíst“, „pít“, „peníze“, „dům“, „duše zemřelého“, „pes“, „hlupák“, „ďábel“ a mnohá jiná.

Celá studie... | Autor: Mgr. Zuzana Čengerová | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Charakteristika a klasifikace režimu Slobodana Miloševiće v Srbsku (1987–2000) a nástin srovnání s režimem Franja Tudjmana v Chorvatsku (1990–1999)

Vydáno dne 15. 03. 2009 (5927 přečtení)

Tato studie se věnuje politologické analýze režimu Slodobana Miloševiće v Srbsku ve světle konceptů autoritářství, a především sultanismu, z pera Juan J. Linze, a kompetitivního autoritářství, jehož autoři jsou Stevan Levitsky a Lucan Way, v stručné komparaci s režimem Franja Tudjmana v sousedním Chorvatsku, jemuž je zde vzhledem k omezenému rozsahu studie věnován menší prostor. Ve světle zmíněných teoretických konceptů, se všemi jejich přednostmi a nedostatky při definování režimů v Srbsku a Chorvatsku, objevíme, že vlády Miloševiće a Tudjmana měly až překvapivě mnoho společného, přičemž jejich rozdílné uchopení v politické vědě i obecném povědomí je často důsledkem zkresleného vnímání konfliktu na Balkáně. Práce sleduje vzestup a proměny Miloševićova režimu v čase, s důrazem na vývoj do roku 1995, kdy začíná jeho postupný úpadek, a konfrontuje ho s uvedenými teoriemi, a posléze s poněkud kratší, avšak stejně uchopenou analýzou Tudjmanovy vlády.

Celá studie... | Autor: Mgr. Uroš Lazarevič | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Charakteristika a funkce básní v románu Gendži monogatari

Vydáno dne 15. 03. 2009 (5380 přečtení)

Svou prací chci upozornit českého čtenáře japonské literatury na několik důležitých aspektů japonského estetismu a myšlení. V době Heian (794–1192) v Japonsku napsala Murasaki Šikibu román Gendži monogatari, který se považuje za nejstarší román v dějinách světové literatury. Dílo seznamuje čtenáře s kulturní stránkou života heianské aristokracie a do nejmenších detailů popisuje i její běžné, každodenní záležitosti, které jsou nesmírně zajímavé a důležité pro pochopení japonského myšlení i dnes. Pozastavím se tedy nad básnickou tvorbou, jak je představena v románu, neboť se jedná o vyprávění prolínané poezií. Báseň byla tehdy nejen prostředkem estetického prožitku, ale i komunikačním nástrojem užívaným v dopisech i v běžné konverzaci. Nejpoužívanějším básnickým útvarem, s nímž se ve zmíněném díle setkáme, je tanka. V prvních kapitolách budu věnovat pozornost stavu vývoje poezie v době Heian, poetickým prostředkům, symboličnosti a estetice tanky. V druhé části se zaměřím bezprostředně na funkce a charakteristiku básně v Příběhu prince Gendžiho. Tendence tabuizovat a hledat všude podněty k estetickému prožitku, dokonce i náznakovost, to vše je na jednu stranu nezbytnou součástí japonských básní doby vzniku románu, na druhou stranu to vše žije ve větší či menší míře v Japoncích i dnes.

Celá studie... | Autor: Mgr. Olga Heldenburg | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Časopis SSSR na strojke jako pramen ke studiu témat sovětské meziválečné propagandy

Vydáno dne 15. 12. 2008 (10946 přečtení)

Tato studie rozebírá propagandistický měsíčník SSSR na strojke (SSSR ve výstavbě) jako jeden z možných pramenů ke studiu sovětské propagandy a jejích témat. Sovětské propagandě se v období mezi dvěma světovými válkami dařilo vytvářet idealizovaný obraz Sovětského svazu jako určité avantgardy společenského zřízení. Využívala při tom všech dostupných prostředků, ať již se jednalo o kontrolu pohybu cizinců na území SSSR či práci s textem a obrazem. Zejména v oblasti vizuální propagandy se uplatnily nové postupy sovětské umělecké avantgardy, pomocí kterých bylo možné vytvořit v mnoha ohledech nereálný obraz sovětské skutečnosti či přinejmenším určitým způsobem realitu přikrášlit. Mechanizmy pozměňující realitu obdobně jako fotomontáž se uplatnily i při konstrukci obrazu SSSR v očích jeho zahraničních recipientů. Pozitivní vnímání sovětského režimu bez hlubší znalosti jeho odvrácených stránek vedlo v mnoha případech k příklonu k levicovým idejím, které tento stát alespoň navenek symbolizoval. Obrazový měsíčník SSSR na strojke představuje komplexní pramen témat, které sovětská propaganda (nejen) zahraniční veřejnosti v tomto směru nabízela.

Celá studie... | Autor: Mgr. Jan Lomíček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Informační podpora oboru geografie

Vydáno dne 15. 12. 2008 (11619 přečtení)

Tématem studie je charakteristika informačních zdrojů pro obor geografie. Cílem je sběr, popis, analýza a hodnocení těchto zdrojů jak českých, tak zahraničních, tištěných i elektronických. Úvodem je definován předmět geografie a nastíněna oborová klasifikace. Hlavní pozornost je věnována specializovaným tištěným bibliografiím a elektronickým databázím, především GeoRef, GeoBase, GeoWeb, a dalším informačním zdrojům. Druhá část se věnuje speciálním problémům geografických informací, jako je názvosloví geografie nebo kartografické dokumenty. Institucionální základna oboru, vysoké školy, geografické společnosti jsou představeny jako klíčová místa k získávání informací, kontaktů a profesního růstu. Jsou uvedeny hlavní trendy budoucího možného vývoje informačních zdrojů.

Celá studie... | Autor: PhDr. et Mgr. Eva Novotná | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Giani Stuparich, svědek a moralista. Život mezi Terstem, Prahou a Florencií

Vydáno dne 15. 10. 2008 (5074 přečtení)

V této práci se autorka pokusila podat komplexní portrét terstského autora Gianiho Stupariche. Zaměřila se na vysvětlení jeho politické orientace, postojů v národnostní otázce rakousko-uherské monarchie, vztahu k českému národu a na válečnou zkušenost s jejími důsledky – izolací a moralismem. Kromě představení Gianiho Stupariche, který svou životní zkušeností zosobňuje témata a problémy celé generace terstských autorů, bylo cílem studie prozkoumat a osvětlit – díky jedinečným materiálům ze soukromého archivu jeho dcery Giovanny Criscione Stuparichové – jeho kontakty s Prahou a jeho pozoruhodný zájem o český národ. Zejména u českého publika si tudíž zaslouží pozornost, protože spolu s Palackým a Masarykem sdílel vizi o federativním uspořádání Rakouska a svými spisy šířil ještě před rokem 1918 pozitivní obraz vzmáhajícího se českého národa. Spisem La nazione czeca a svým působením na půdě Univerzity Karlovy přispěl k obnovení po staletí stagnujících italsko-českých kulturních vztahů.

Celá studie... | Autor: Mgr. Barbora Klípová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Orální historie jáchymovských „muklů“

Vydáno dne 15. 06. 2008 (12136 přečtení)

Tato odborná studie popisuje výzkumný projekt s názvem „Perzekuce politických vězňů – orální historie Jáchymovských muklů“, který se uskutečnil v rámci Specifického výzkumu Filosofické fakulty UK v Praze v roce 2007. V rámci projektu bylo nahráno za pomoci metody orální historie šest životních příběhů bývalých československých politických vězňů, kteří přežili věznění v jáchymovských pracovních táborech. Jejich příběhy byly zaznamenány ve formátu audio i video a jejich přepisy byly zarchivovány. Níže uvedený text analyzuje zachycené rozhovory a interpretace vyšetřování, soudních procesů a nucené práce v uranových dolech v 50. letech a představuje jednotlivé příběhy tak, jak je sami očití svědci těchto událostí popsali. Zvláštní význam autor klade na mladý věk v době uvěznění všech šesti narátorů a edukační potenciál jejich životních osudů.

Celý článek... | Autor: Mgr. Tomáš Bouška | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Minamoto no Jošicune a téma hrdinství v japonském dramatu. Od postavy vojevůdce k dramatické postavě a literárnímu mýtu

Vydáno dne 15. 06. 2008 (4105 přečtení)

Za modelové zvolila autorka literární zpracování příběhu proslulého válečníka Minamoto no Jošicuneho. Hra Jošicune senbonzakura je tradičním dílem japonského dramatu, vycházející z historických pramenů i z literární licence. Jošicune, legendární válečník sklonku 12. století z rodu Minamoto, se po slavných vítězstvích nad rodem Tairů dostal do sporu s nevlastním bratrem a tento spor vyústil do Jošicuneho útěku. Jeho úkryt byl nakonec odhalen a Jošicune v souladu se samurajským kodexem spáchal rituální sebevraždu. Jako postavu historického dramatu lze Jošicuneho přirovnat k Schillerově Valdštejnovi, silným tématem je v obou případech otázka zachování, případně porušení loajality vůči panovníkovi. Z hlediska literárního mýtu, kterým se příběh „kapitána“ Jošicuneho z rodu Minamoto stal, lze dané téma přirovnat k faustovskému mýtu. Podobně jako faustovské téma se Jošicuneho příběh objevuje v lidové slovesnosti i „vysoké“ literatuře a v obou mýtech se odráží jako ústřední téma hledání lidství a smyslu existence. Ve studii jsou nastíněny zdroje Jošicuneho příběhu, Příběh rodu Taira či Zápisky o Jošicunem, a stručně rozebrány hry nó inspirované Jošicuneho příběhem. Stěžejní je ovšem jmenovaná hra Jošicune senbonzakura, která byla zpracována pro loutkové divadlo džóruri i pro měšťanské drama kabuki. Na daném tématu lze tedy sledovat vývoj japonského divadla od středověku po novověk. Zároveň zde lze sledovat univerzální principy japonské kultury a jejich širší uplatnitelnost.

Celá studie... | Autor: Mgr. Jana Ryndová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Studium veřejných politik v komparativní perspektivě

Vydáno dne 25. 03. 2008 (7651 přečtení)

Studium dimenze policy (veřejných politik) si již našlo své místo na slunci i v ČR. Pro jeho další rozvoj je potřebné sledovat různé podobnosti, odlišnosti, sbíhání a rozbíhání mezi přístupy, který se vytvořily v jednotlivých zemích. Zdá se ale, že pro tento úkol nám zatím chybí potřebný srovnávací rámec. Cílem tohoto explorativního textu je proto načrtnutí jedné možné komparativní perspektivy, která by nám toto umožňovala. Ta je založená na metafoře modelu „nabídky“ kapacit a znalostí studia veřejných politik a „poptávky“ po nich ze strany vládních institucí. Předpokládá se, že pro rozvoj studia je potřebné příznivé propojení obou složek určitou specifickou politickou událostí. Následný text je rozdělen do dvou částí, ve kterých autor představuje výchozí předpoklady formulovaného nástinu a samotný návrh komparativního rámce za použití příkladů z americké, francouzské, německé a české konfigurace studia veřejných politik.

Celá studie... | Autor: PhDr. Vilém Novotný | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Vnímání bohatství, luxusu a blahobytu. Příklad českých národohospodářů F. L. Chleboráda a F. L. Riegera

Vydáno dne 25. 03. 2008 (9592 přečtení)

Předkládaná studie je příspěvkem k dějinám luxusu a blahobytu v českých zemích. Tyto pojmy nejsou jednoznačně definovány, obsahují subjektivní aspekty, ale jsou formovány také sociokulturním milieu. První část studie se proto zaměřuje na jejich možné vymezení/uchopení a rozdíly mezi společenskovědními a ekonomickými přístupy. Druhá část uvádí čtenáře do vývoje českého ekonomického myšlení od konce 18. do druhé poloviny 19. století, jeho možností, problémů i limitů a představuje jeho klíčové autory. Následuje sonda do textů prvních českých národohospodářů (F. L. Rieger, F. L. Chleborad), která se analýzou jejich děl pokouší objasnit jejich chápání a interpretaci pojmů v českém prostředí. Myšlenkové podněty ekonomického liberalismu a idea národní společnosti jsou aspekty, které měly na úvahy o výše zmíněných pojmech velký vliv, a přestože autoři pracovali s odlišnými premisami, došli k podobným závěrům, že dochází k demokratizaci blahobytu a že se blahobyt zvyšuje.

Celá studie... | Autor: Jan Socha | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Politický islám v Alžírsku

Vydáno dne 15. 12. 2007 (3897 přečtení)

Předkládaný článek analyzuje vývoj politického islámu v Alžírsku. Zaměřuje se na počátky politického islámu v převážně sekulárně orientované alžírské postkoloniální společnosti. Dále je věnována pozornost postupnému posunu od nepolitických požadavků týkajících se arabizace a vzdělání směrem k požadavkům politického charakteru. V článku jsou dále zkoumány islamistické politické strany založené po přijetí demokratické ústavy v roce 1989. Článek v závěru ukazuje, že zmíněné strany se nedokázaly prosadit v prostředí ovládaném armádou a sekulárními elitami. Právě armáda dokázala výrazně omezit manévrovací prostor islamistických stran, a postavit je tak před nesnadné dilema mezi ozbrojeným bojem a neúčinnou legální opozicí.

Celá studie... | Autor: PhDr. Zdeněk Beránek | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Analýza polských parlamentních voleb 2007 a jejich konsekvencí pro stranický systém

Vydáno dne 15. 12. 2007 (6591 přečtení)

Předčasné polské parlamentní volby 2007 se v mnoha ohledech ukázaly jako přelomové. Přinesly rekordně vysokou volební účast, nízký počet parlamentních subjektů, bezprecedentní zisk pro vítěze, nebývalou koncentraci hlasů pro dvojici nejsilnější stran, relativní úspěch vládnoucí strany a odchod radikálních stran ze Sejmu. Toto vše může být chápáno jako příslib upevnění polské stranické politiky. Ve své studii se však pokouším identifikovat potenciální problematické body a překážky konsolidace. V první části hodnotím, které hlavní faktory stály za volebním úspěchem některých stran a nezdarem jiných. Následuje analýza volební geografie, která se zaměřuje především na kontrasty v územní podpoře stran a současně upozorňuje na relativní stálost většiny teritoriálních vzorců v čase. V teoretičtější části studie se zabývám perspektivou stabilizace ve dvou rovinách: stran jako jednotek a stran jako systému. Zvláštní pozornost věnuji vlivu přímé volby prezidenta na stranický systém a jejím možným budoucím úskalím. V samotném závěru nastiňuji dva vzájemně kompatibilní scénáře konsolidace, které vycházejí z různých tradic evropského politologického myšlení. Celková bilance příznivých změn a možných rizik vyznívá mírně optimisticky. Polsko má dnes každopádně větší šanci na existenci konsolidovaného stranického systému, než kdykoli jindy ve své historii.

Celá studie... | Autor: Jiří Koubek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Souvislosti a aspekty vztahu informační a kognitivní vědy

Vydáno dne 15. 12. 2007 (15162 přečtení)

Práce se zabývá pozicí informační vědy vzhledem k systému kognitivních věd. Je představeno kognitivní paradigma v rámci informační vědy a vymezena kognitivní věda. Dále je charakterizován vzájemný vztah obou disciplín a popsány praktické aplikace kognitivních přístupů v informační vědě.

Celá studie... | Autor: Mgr. Věra Pilecká | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

|0-15|15-30|30-44|


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.