Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Počet zobrazených článků: 14 (z celkem 44 nalezených)

|0-15|15-30|30-44|

STUDIE

Vývoj a zrání literární postavy v počáteční tvorbě nobelisty Kenzaburóa Óeho

Vydáno dne 15. 10. 2007 (3883 přečtení)

Autor předkládá studii vývoje literárních postav japonského nobelisty Kenzaburóa Óeho v počátečním období jeho tvorby. Vychází z dětských postav Óeho prvních novel (Chov, Rvát výhonky, střílet mláďata), u kterých nachází společné rysy, jejichž prostřednictvím následně demonstruje dospívání dětské postavy v postavu mladíka (v první části románu Mladík, který se opozdil a v novele Seventeen) a jeho zrání (které sleduje v druhé části Mladíka, který se opozdil a v Osobní zkušenosti). Souběžně s linií „stárnutí“ hlavního hrdiny Óeho próz se zabývá také mírou projekce autora-spisovatele do vlastních postav. Kromě samotných literárních textů vychází autor studie z písemných reflexí Kenzaburóa Óeho, z jeho zpětného náhledu a hodnocení vlastního díla, zejména v souvislosti s Jungovou a Kerényiho mytologií dětského hrdiny.

Celá studie... | Autor: Mgr. Michael Weber | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Polský stranický systém a vyhlídky jeho vývoje po předčasných volbách 2007

Vydáno dne 15. 10. 2007 (9336 přečtení)

Polský stranický systém je pro politologii tvrdým oříškem. Zdá se, že dosud není plně konsolidován a nachází se v přechodném stadiu. Od roku 2001 se sice setkáváme se stejnou šesticí parlamentních stran, ale vztahy mezi nimi zůstávají dosti nepřehledné. V této studii uplatním dva protikladné politologické přístupy. Z hlediska Sartoriho teorie (1.) půjde především o to, zda se v Polsku prosadí jeden dominantní rozměr soutěže, případně který to bude. Mnohoznačnost polského pravolevého dělení nám naše zkoumání příliš neusnadňuje. S tím úzce souvisí otázka vztahů (a hierarchie) mezi jednotlivými štěpeními – a zde nám napomůže (2.) Lipsetova a Rokkanova historizující teorie štěpení. V závěru se pokusím o načrtnutí možných variant povolebního směřování stranického systému. Předčasné volby 2007 nabízejí řadu spíše optimistických možností. Pohybují se od výrazného zjednodušení systému (spojeného s odchodem radikálních a extrémních stran) až po upevnění stávající parlamentní sestavy (s vidinou celkové stranické konsolidace a institucionální stabilizace). To vše ale nemusí znamenat ustálení stranického systému jako takového. Vzorce mezistranických spojenectví totiž mohou být stejně nepředvídatelné a dramaticky proměnlivé jako v období 2005–2007. V neposlední řadě platí, že ani případná konsolidace či defragmentace nemusí přinést žádoucí depolarizaci.

Celá studie... | Autor: Jiří Koubek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Pohled Carla Schmitta na parlamentarismus

Vydáno dne 15. 10. 2007 (3934 přečtení)

Tato práce se snaží vyrovnat s kritikou Carla Schmitta vůči parlamentarismu, kterou načrtl zejména ve své knize Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus. Útok na parlamentarismus vede dvěma směry. Nejprve se snaží ukázat, že mezi demokracií a parlamentarismem jsou nepřekonatelné rozdíly, a proto se musí oba pojmy důsledně rozlišovat. Druhý směr útoku spočívá v rozpoznání principů, na kterých moderní parlamentarismus stojí (diskuze a veřejnost), a následného tvrzení, že politická realita učinila z těchto principů pouhou formalitu, která dnes už nemá žádné opodstatnění.

Celá studie... | Autor: Viktor Fojt | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Fenomén japonských dramat nó a téma duchovního dvojnictví

Vydáno dne 01. 05. 2007 (7198 přečtení)

Studie pojednává o textech středověkých japonských divadelních her („Roubení studny“ a „Paní Cesmína“) a srovnává je v širším literárním kontextu s Wildeovým „Obrazem Doriana Graye“ či s Dostojevského „Dvojníkem“. Autorka svět japonského divadla nó (které vzniklo jako vrcholně středověká forma a přetrvalo v této podobě prakticky až dodnes) vnímá jako odraz lidské duše, tj. jako žánr postihující různé odstíny lidské psychiky. V tomto ohledu lze také v rámci divadla nó vysledovat motivy duchovního dvojnictví, tak jak se objevují i v evropské mytologii (téma astrálního cestování či telepatické komunikace) a v nejrůznějších literaturách. Divadlo nó je ryze japonským žánrem a zároveň uměleckým tvarem, který dokáže vstřebat a vyzařovat nejrozmanitější motivy, proto se jedná o téma nosné nejen z hlediska japonských studií, ale také z hlediska komparatistiky, divadelní či literární vědy obecně.

Celá studie... | Autor: Mgr. Jana Ryndová | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Ústava v praxi

Vydáno dne 01. 05. 2007 (5566 přečtení)

Studie se zabývá spisem De administratione guaranitica comparate ad rempublicam Platonis commentarius, který sepsal v osmnáctém století španělský jezuitský misionář José Manuel Peramás. Práce je primárně analýzou filosofického obsahu textu, historické konotace nechává stranou: Jejím účelem je ohradit se proti obecně zavedenému názoru, dle něhož se Peramás ve svém díle pokusil dokázat, že jezuitské misie v Paraguayi vznikaly podle platónského vzoru a jako kopie Platónovy ideální společnosti. Ve studii se dokazuje, že ve skutečnosti byla záměrem Peramásova textu polemika s liberální osvícenskou filosofií, odsouzení politických turbulencí a změn odehrávajících se v soudobé Francii a obhajoba stávajícího společenského pořádku, založeného především na katolickém křesťanství: Tento systém pak rovněž vykrystalizoval v paraguayských misiích. Peramás nejenže nepokládá rovnítko mezi Platónovu ideální společnost a misie, ale tvrdí, že jezuitský řád byl mnohem lepší, než je Platónův, a to právě proto, že se opíral o evangelium. Platóna pak autor ve skutečnosti používá spíše jako zbraň proti osvícenským antiklerikálním kritikům jezuitského zřízení i celé tradiční společnosti: Je si dobře vědom, že filosofická autorita tohoto velikána může pomoci tam, kde by Bible již argumentem nebyla.

Celá studie... | Autor: Mgr. Zuzana M. Kostićová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Hľadanie zmyslu v próze neskorého modernizmu

Vydáno dne 01. 05. 2007 (4668 přečtení)

Štúdia sa zaoberá románom Karla Čapka „Život a dielo skladateľa Foltýna“. Čapkov román je súčasťou moderného svetového románu, ktorý v prvej polovici 20. storočia doslova fragmentarizoval dovtedy dôverne známy vzor naratívu realistického románu. Čitateľ románu o Foltýnovi je postavený do pozície implikovaného čitateľa, čo znamená že sa vzdáva dobových konvencií, predpokladov a hodnotení a angažuje sa do procesu čítania emočnou a poznávacou schopnosťou. Takýto čitateľ zažíva estetické potešenie nielen z objavov v texte, ale i v sebe samom. Sebereflexívne zacielenie a hermeneutická práca kladie dôraz na porozumenie. Moderný román sa vzpiera každej možnej integrácii, dezorientácia a neurčitosť sa stávajú znakmi modernej prózy, ktorá relativisticky rezignovala na komplexnosť a celistvoť, ktoré sa dovtedy týkali aj takých pojmov akými sú „pravda“, či „identita“, „priestor“, či „čas“. Vytvára sa nový kód dorozumenia medzi čitateľom a textom.

Celá studie... | Autor: Mgr. Martin Hudymač | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Politické strany a demokratizace ve Venezuele po roce 1958 (Ustavení a konsolidace paktu z Punto Fijo)

Vydáno dne 01. 01. 2007 (12495 přečtení)

Studie se věnuje okolnostem vzniku jedné z mála stabilních a déle trvajících zastupitelských demokracií v Latinské Americe a roli politických stran v tomto procesu. Hlavní důraz je položen na ústřední úlohu, jíž hrály politické strany ve venezuelské demokratizaci a na cestu, jež vedla k jejich hegemonní úloze v politice. Demokratizační vývoj, ústící v partitokracii, je dáván do konstrastu s personalistickým a násilným politickým stylem, dominantním před rokem 1958. Práce je aplikací teoretických přístupů v detailní historické analýze.

Celá studie... | Autor: PhDr. Radek Buben | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Evropská identita jako vztah my-oni

Vydáno dne 01. 10. 2006 (4395 přečtení)

Konstruování společné evropské identity, jeho možnosti a rizika.

Celá studie... | Autor: Jiří Koubek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Teorie modernizace podle Ingleharta a Bakera

Vydáno dne 01. 04. 2006 (8303 přečtení)

Studie o reinterpretaci klasické modernizační teorie, provedené R. Inglehartem a W. Bakerem s ohledem na kulturní zóny a úlohu tradičních hodnotových systémů, spojených s náboženským vyznáním.

Celá studie... | Autor: Jiří Krejčík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Volby do říšské rady v r. 1907 (studie volební geometrie a geografie)

Vydáno dne 01. 04. 2006 (4888 přečtení)

Rozbor prvních voleb konaných na českém území podle všeobecného volebního práva z hlediska teorie politických stran a stranických systémů.

Celá studie... | Autor: Jiří Koubek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Přínos Ericha Fromma k pochopení duchovní situace současného světa

Vydáno dne 01. 01. 2006 (6730 přečtení)

Zamyšlení nad aktuálností některých myšlenek Ericha Fromma, nad možnostmi jejich aplikace při výkladu stavu duchovního světa na počátku 21. století a perspektivách jejich využití do budoucna.

Celá studie... | Autor: PhDr. Irena Recinová | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Ekonomicko-politická situace Rakouska v kontextu světového vývoje se zaměřením na bankovní sektor

Vydáno dne 01. 01. 2006 (6450 přečtení)

Analýza hospodářského vývoje Předlitavska před 1. světovou válkou. Popis hlavních trendů a podnikatelského prostředí obecně, se zvláštním zřetelem k bankovnímu sektoru.

Celá studie... | Autor: Pavel Janda | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Sociální demokracie na Slovensku po roce 1989

Vydáno dne 01. 01. 2006 (7302 přečtení)

Formování strany sociálně demokratického typu na Slovensku v letech 1989-2002, v kontextu vývoje tamního stranického systému jako celku.

Celá studie... | Autor: Mgr. Pavel Hynčica | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

|0-15|15-30|30-44|


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.