Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 34 nalezených)

|0-15|15-30|30-34|

ČLÁNKY

Kulturní podstata rumunského národa v díle Luciana Blagy

Vydáno dne 01. 10. 2009 (2959 přečtení)

Stěžejní dílo rumunského filozofa Luciana Blagy Mioritický prostor, které vymezuje kulturní odlišnosti rumunského národa (pravoslaví, lidová kultura, duchovní horizont daný charakterem krajiny předurčující „stylistickou matrici“), bylo podrobeno hodnocení z hlediska moderní teorie nacionalismu nastíněné Arnoštem Gellnerem ve svazku Národy a nacionalismus. Na příkladu Blagovy práce byla potvrzena správnost mnohých Gellnerových závěrů, ale zároveň byly zdůrazněny odlišnosti v koncepci rumunského filozofa od moderních nacionalistických teorií.

Celá studie... | Autor: Mgr. Jarmila Novotná | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Standardní a nestandardní zaměstnání: dvě tváře japonského pracovního trhu

Vydáno dne 01. 10. 2009 (3034 přečtení)

Tento článek se zabývá specifickou situací na japonském pracovním trhu, který je rozdělen mezi dvě protikladné formy zaměstnání: standardní a nestandardní. Nejprve sleduji vznik a vývoj obou forem a jejich charakter v předválečném období, v období poválečného hospodářského zázraku a v současnosti. V dalších kapitolách popisuji vzájemný vztah obou forem od začátku dvacátého století. Obzvláště se zaměřuji na proměnu, kterou v posledních dvaceti letech japonský pracovní trh prochází. Změna pracovního trhu přináší společenské změny, z nichž nejpatrnější je rozpad „společnosti střední třídy“ a vznik příjmové disparity. Ve světle probíhajících změn se zamýšlím nad budoucím vývojem pracovního trhu a výzvami, které s sebou proměna pracovního trhu nese.

Celý článek... | Autor: Petr Klička | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Politicko-ekonomický vývoj Mauritánie

Vydáno dne 30. 06. 2009 (3068 přečtení)

Tato práce detailně popisuje region Mauritánie s přihlédnutím k současnému politickému a ekonomickému vývoji v oblasti. Popisuje etnickou stratifikaci země, kmenové struktury i aktuální společenské a další problémy země. Práce si všímá nejnovějších poznatků nabytých z valné části terénním výzkumem v oblasti navštívené v období dubna a května roku 2008, a odráží tak skutečné poměry v zemi. Podrobně popisuje aktuální situaci a analýzou stavu současné politiky a ekonomických možností země si klade za cíl zaplnit rozsáhlou mezeru ve výzkumu arabského Maghribu. Vzhledem ke skutečnosti, že se v českých zdrojích prakticky nevyskytují seriózní informace na téma politického a ekonomického vývoje v severozápadní Africe, snaží se článek tuto mezeru zaplnit.

Celá studie... | Autor: Petr Buchtyar | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Historie a současnost Bidúnů v Kuvajtu : Právně-politické aspekty otázky lidí bez národnosti v Kuvajtu

Vydáno dne 30. 06. 2009 (4016 přečtení)

Tento článek se zabývá problematikou lidí bez národnosti, tzv. Bidúnů v Kuvajtu. Na vývoji fenoménu v jedné konkrétní zemi tak poukazuje na problém, jenž je vlastní více zemím v oblasti Zálivu, mezi něž patří Saudská Arábie, Sýrie, Irák, Spojené arabské emiráty a další. Kořeny otázky Bidúnů sahají do doby, kdy dané státy získávaly samostatnost. V těchto letech, kdy obyvatelé nově vznikajících politických suverénních celků získávali občanství (národnost), se mnoho z nich ocitlo bez nároku na ně. Stalo se tak z více důvodů, mezi nimiž jmenujme fenomén kočovné společnosti – beduínů, kteří byli zvyklí se pohybovat bez ohledu na jakékoli hranice –, ale i nedostatek povědomí obyvatel o událostech a povaze budoucího politického uspořádání. Téma lidí bez národnosti je možné pojímat z mnoha zorných úhlů. Ve své práci se soustřeďuji na politicko-právní aspekty dané problematiky, a do pozadí tak odsouvám sociologické či psychologické rozměry otázky Bidúnů. V prvních kapitolách se věnuji vymezení termínů, obecným ustanovením týkajících se Bidúnů a uvádím i přehled organizací a institucí, jež se problematiky dotýkají. Další kapitoly vykládají historii lidí bez národnosti, lidí, jež nedisponují žádnými politickými, resp. občanskými právy. V textu vysvětluji důvody a principy charakteristické pro kuvajtské prostředí, které vedly a vedou k současné situaci dané skupiny obyvatel. Všímám si nebezpečí, které by Bidúni mohli představovat pro pozitivní vývoj mladé parlamentní demokracie, a zároveň objasňuji i úskalí tohoto státu, jež se odráží ve uskutečňování své agendy, mezi niž patří i otázka Bidúnů.

Celá studie... | Autor: Bc. Klára Dvořáková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Několik poznámek ke třem variantám návrhu reformy volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z roku 2008

Vydáno dne 15. 03. 2009 (5033 přečtení)

Tento článek analyzuje tři návrhy zákona pro reformu volebního systému do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a poukazuje na jeho nedostatky. Hlavním problémem těchto předloh je – podle autora – bonus pro vítěze volební soutěže. Pomocí analýzy stávajícího volebního systému se autor pokouší dokázat, že významnější pro českou politickou realitu je proporcionalita volebních výsledků než bonus pro vítěznou politickou stranu. Na závěr autor představuje svůj návrh reformy stávajícího volebního systému. Tyto změny by měly mít jen nepatrný dopad na volební chování politických stran i voličů. Tento návrh upravuje počet volebních obvodů ze stávajících čtrnácti na devět (prostřednictvím sloučení stávajících malých volebních obvodů), rovněž modifikuje mechanismus preferenčního hlasování (čtyři preferenční hlasy pro každého voliče a proměnlivá klauzule pro zvolení pomocí preferenčních hlasů od čtyř do pěti procent v závislosti na velikosti volebních obvodů) a zrušení aditivní uzavírací klauzule pro volební koalice. Aplikace tohoto návrhu by mohla produkovat více proporční výsledky než stávající volební systém, což může učinit politický systém schopný ustavit silnou vládní většinu a poměrně silný kabinet velké a dvou malých stran. Užití D’Hondtova dělitele rovněž poskytuje nepatrný bonus pro vítěze voleb, což byl jeden ze dvou hlavních cílů volební reformy pro stávající vládní kabinet. Jako užitečný návrh, který by byl zvážen, autor rovněž navrhuje modifikaci počtu poslanců ze stávajících dvou set na sto sedmdesát pět.

Celý článek... | Autor: Jakub Charvát | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ČLÁNKY

Československo, Jugoslávie a chorvatská ustašovská emigrace v první polovině sedmdesátých let

Vydáno dne 15. 03. 2009 (4653 přečtení)

Jugoslávie se počátkem sedmdesátých let potýkala s nárůstem aktivity chorvatské extrémně nacionalistické emigrace. Tzv. ustašovci vedli v západním světě rozsáhlou protijugoslávskou kampaň podpořenou i teroristickými útoky. Ve stejné době probíhalo v Chorvatsku nacionálně reformní hnutí pod vedením komunistické politické elity, které budilo sympatie některých ustašovských exilových představitelů. Pod vlivem domácích událostí i zakonzervované mezinárodní situace hledali někteří ustašovci nové perspektivy své činnosti. Objevila se i tvrzení, že jednají se Sovětským svazem, který po invazi do Československa zhoršil opět své vztahy s Titovou Jugoslávií. SSSR a jeho spojenci však jakékoliv kontakty s ustašovci odmítali. Na základě výzkumu v archivu někdejší československé StB studie mapuje přístup Československa jako úzkého sovětského spojence k fenoménu chorvatské ustašovské emigrace a protijugoslávského terorismu.

Celý článek... | Autor: Mgr. Ondřej Vojtěchovský | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ČLÁNKY

Vstup Japonska mezi světové mocnosti – otázka síly, či rozumu

Vydáno dne 15. 03. 2009 (3701 přečtení)

Cílem tohoto článku je zprostředkovat situaci Japonska 19. století a změny, které tato země podstoupila poté, co byla otevřena vlivům západní civilizace. Dále se článek snaží ilustrovat, že tyto změny se netýkaly jen otázky vojenské, ale také všech částí kulturního a intelektuálního života.Nejprve se soustředím na samotné otevření Japonska a následující změnu režimu a formování moderních institucí. Dále přistupuji k vysvětlení kulturních změn a intelektuálního hnutí, které tyto bouřlivé časy vyvolaly. Zde bych se chtěla zmínit obzvláště o pravděpodobně nejdůležitějším intelektuálovi Japonska 19. století, Fukuzawovi Jukičim.

Celá studie... | Autor: Tereza Břendová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Quetzalcoatl a „modloslužebnictví“ v Relaciones histórico-geográficas z Méridy

Vydáno dne 15. 12. 2008 (5120 přečtení)

Relaciones histórico-geográficas pojednávají o mayském poklasickém náboženství ve světle kulturního hrdiny Kukulcana-Quetzalcoatla, mytického vojevůdce, který měl přijít do oblasti a přinést s sebou „modloslužebnictví“. Zatímco tradiční výklad mluví o skutečném transferu Opeřeného hada z Tuly do Chichén Itzá a zmíněné „modloslužebnictví“ vykládá jako vliv středního Mexika na poklasické Maye, tento text nabízí jiný výklad, totiž „modloslužebnictví“ chápané jako povinná služba bohům a Kukulcana jako kulturního hrdinu, který de facto naučil poklasické Maye civilizaci. Tento příchod zároveň nelze nikterak datovat, jelikož se jedná o mytickou událost.

Celý článek... | Autor: Mgr. Zuzana M. Kostićová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Moderní perská literatura na pozadí společenských změn: vývoj prózy od konstitučních událostí do revoluce roku 1979

Vydáno dne 15. 12. 2008 (4204 přečtení)

Článek se zabývá proměnou perské literatury na pozadí společenského vývoje Íránu. Časově je vymezen obdobím konstituční revoluce (1906–1911) a pokračuje dalším vývojem během vlády Rezy Šáha Pahlavího a jeho syna Mohammada Rezy. Pozornost je věnována především próze, a to v její angažovanější podobě, v níž se klíčovým způsobem formovalo mínění čtenářů (zvláště během konstitučních událostí). Tvorba a postoje několika vybraných autorů demonstrují rozsah, v jakém autoři ovlivňují klima ve společnosti, ve své ať už prozápadní, levicové, či naopak proislámské orientaci. Opětovně definované koncepce identity, jazykové proměny a nové interpretace historie přispívají rovněž k utváření moderní perské literatury. Cenzura a další represivní prostředky státu pak vedou k prohlubování nejvýraznějšího rysu zkoumaného literárního období – alegorické tvorbě. Metafory smrti, oslava obětování se, přechod od kritiky zpátečnického islámu ke kritice poklonkování Západu, směřují nevyhnutelně k radikálnímu vyústění – revoluci.

Celý článek... | Autor: PhDr. Zuzana Kříhová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Slovenskí psychiatri v českom prostredí: sonda do česko-slovenských jazykových vzťahov

Vydáno dne 15. 12. 2008 (3479 přečtení)

Článok popisuje kvalitatívny výskum zameraný na slovenských psychiatrov pracujúcich v českom prostredí. V Česku v súčasnosti pracuje okolo 1300 slovenských lekárov. Pre tento výskum boli vybraní psychiatri, pretože oni vyšetrujú a liečia pacientov jazykom. Výskumu sa zúčastnilo desať respondentov, ktorí sa buď zúčastnili interview alebo vyplnili dotazník. Otázky smerovali k tomu, ktorý jazyk (češtinu alebo slovenčinu) používajú na pracovisku, a ktorý v súkromí, a či jazyky striedajú (a ak áno, v akých situáciách). Výskum ukázal, že výber jazyka je u respondentov individuálny. Niektorí používajú češtinu na pracovisku a slovenčinu v súkromí. Zvyšok komunikuje buď len po slovensky alebo len po česky. Niektorým respondentom prikázali hovoriť na pracovisku po česky nadriadení. Tiež sa ukázala tendencia prispôsobiť sa jazyku komunikačného partnera. Existuje len málo výskumov, ktoré sa zaoberajú používaním češtiny a slovenčiny na pracovisku a tento výskum sa pokúša ukázať možnosti pre ďalší výskum.

Celý článek... | Autor: Lucia Satinská | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Fikční svět Maria Bellatina - současná mexická próza

Vydáno dne 15. 06. 2008 (3658 přečtení)

Úvodní část článku přináší stručný přehled vývoje mexické prózy od počátku 90. let minulého století do současnosti s přihlédnutím k celkovému kontextu mexické prózy druhé poloviny 20. století. Samotná práce je pak věnována dílu Maria Bellatina (1960), který je považován za jednoho z nejosobitějších spisovatelů současné mexické literární generace. Mario Bellatin je autorem necelé dvacítky krátkých próz, které i přes svou odlišnost v podstatě tvoří kapitoly jedné knihy. Autor ve svých dílech vytváří svébytný fikční svět, jenž se v jednotlivých dílech vrací a sjednocuje tak celé Bellatinovo dílo. Cílem článku je odhalit a popsat specifika Bellatinova fikčního světa s využitím literární teorie fikčních světů Lubomíra Doležela. Dalším tématem článku je pak otázka angažovanosti a interdisciplinárnosti v tvorbě mexického autora. Dílo Maria Bellatina je v Mexiku hodnoceno velmi kladně a bylo již přeloženo do několika jazyků.

Celý článek... | Autor: Mgr. Andrea Alon | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB v 50. letech 20. století

Vydáno dne 15. 06. 2008 (10051 přečtení)

Článek se zabývá metodami a způsoby vyšetřování Státní bezpečnosti, popisuje praktiky StB k získání doznání, psychické a fyzické násilí. Na základě forenzních studií a výzkumů je popsán stres a šok ze zatčení, psychický stav vyšetřovaného, který je transformován změnou statusu a role a ztrátou svobodného rozhodování. Součástí příspěvku je i popis a analýza různých metod boje jedince proti vyšetřovacím praktikám a tlaku.

Celý článek... | Autor: Mgr. Klára Pinerová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Návrat československých letců z německého zajetí

Vydáno dne 25. 03. 2008 (10798 přečtení)

Článek se zabývá osudy českých letců RAF, kteří prošli německým zajetím během 2. světové války. Na základě archivních pramenů a vzpomínek účastníků popisuje život v zajateckých táborech a zajména průběh poválečné repatriace, které RAF věnovala mimořádnou pozornost.

Celý článek... | Autor: PhDr. Ladislav Kudrna, PhD. | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Francouzská konstrukce tout + gérondif v referenčním korpusu Frantext

Vydáno dne 01. 07. 2007 (6285 přečtení)

Článek nabízí výsledky analýzy francouzské konstrukce tout + gérondif („tout en parlant“) na základě francouzského referenčního korpusu Frantext. Nejprve uvádí hlavní statistické charakteristiky gérondivu (představuje 0,1 % slov daného korpusu) a konstrukce tout + gérondif (4 % z celkového počtu gérondivů); a poté přechází k sémantické analýze. V oddílu 3.1 jsou definovány dva základní sémantické typy gerundia, z nichž pouze typ B může být základem vazby tout + gérondif, která je následně podrobně analyzována v oddílu 3.3. V závěru jsou stanoveny dva primární typy vazby tout + gérondif: typ blízký čisté circonstance concomitante (3.3.2. a 3.3.4), který je příznačný pro romány; a typ charakteristický především pro odborné texty (částečně také pro romány) a vyjadřující různou míru protikladu, event. přípustky. Autorka dodává, že dané téma vyžaduje další analýzy, především na základě velkého paralelního korpusu.

Celá studie... | Autor: Mgr. Olga Nádvorníkova | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Nezvyčajná personifikácia rozprávačov poviedok Telovka od Pavla Vilikovského a Mravce od Dušana Dušeka

Vydáno dne 01. 07. 2007 (5332 přečtení)

V článku sa porovnávajú dva odlišné výklady pojmu personifikácia: nerozlišovanie medzi pojmami personifikácia a antropomorfizácia na jednej strane a rozlišovanie medzi nimi na strane druhej. Z dôvodu špecifík personifikovaných rozprávačov poviedok Telovka od Pavla Vilikovského a Mravce od Dušana Dušeka sú oproti výkladom personifikácie ako synonyma antropomorfizácie uprednostnené koncepcie, ktoré na pojem personifikácia nazerajú ako príbuzný, ale na rozsahom významu širší termín, než je termín antropomorfizácia. Špecifiká personifikácie oboch rozprávačov možno konkretizovať ako koexistenciu ľudských a nie-ľudských atribútov v ich vnútornej identite.

Celý článek... | Autor: Mgr. Lenka Gregušová | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

|0-15|15-30|30-34|


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.