Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 44 nalezených)

|0-15|15-30|30-44|

STUDIE

Topos domu a jeho metamorfózy : proměna podoby domu v diachronním náhledu

Vydáno dne 31. 07. 2014 (1887 přečtení)

Studie zkoumá topos domu a proměnu jeho tradičních atributů v souvislosti s postmoderní poetikou a jejími postupy. Tato proměna, zaznamenávající posun od tradičního rodinného domu/sídla k prostoru nestálému, přechodnému, je demonstrována na italských románech Oceán moře Alessandra Baricca a Indické nokturno Antonia Tabucchiho a na portugalském románu Lídie Jorgeové O Jardim sem Limites. Italská část se ponejvíce věnuje prostoru hotelu a jeho aspektům, jakými jsou neměnnost, anonymita a specifické vazby mezi tímto prostorem a postavami, jež ho obývají. Pasáž analyzující portugalský román více vychází z tradičního pojetí domu, na rozdílném přístupu dvou generací k prostoru domu však rovněž ukazuje jeho transformaci v prostor přechodný, fragmentarizovaný, odosobněný.

Celá studie... | Autor: Olga Čaplyginová, Karolína Válová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Re/konstrukce volebních systémů v procesu postkomunistické demokratické tranzice

Vydáno dne 10. 07. 2011 (4484 přečtení)

Předkládaná studie představuje obecný rámec pro analýzu specifického případu politiky volebních reforem – třetí vlny volebních reforem v prostoru střední Evropy v letech 1989 a 1990. Článek představuje kontextuální faktory průběhu demokratické tranzice a představuje několik proměnných ovlivňujících celý proces vyjednávání o volebních systémech pro zakladatelské volby. Mezi nejvýznamnější kontextuální faktory by patřily nedemokratická (komunistická) volební zkušenost či jednání u kulatých stolů. Hlavní proměnnými pak jsou racionální aktéři, situace (extrémní) nejistoty a nedostatku sdílených informací či pozice relevantních aktérů v procesu demokratické tranzice. Tyto proměnné ukazují, že racionální strategií relevantních aktérů v podmínkách (extrémní) nejistoty je postupovat podle tzv. maximinového pravidla, tzn. zvolit volební systém poměrného zastoupení. Optikou argumentů předkládaných v procesu vyjednávání o volebních zákonech v podmínkách demokratické tranzice v zemích střední Evropy je překvapivé, že se neobjevil návrh na zavedení volebního systému jednoho přenosného hlasu, který by byl přijatelný i výhodný pro všechny aktéry jednání u kulatých stolů.

Celá studie... | Autor: Jakub Charvát | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Způsob „uchopení“ feminity v 2. polovině 19 století: tělo, tradice a církev jako determinant výchovy aneb disciplinace, lokalizace, panoptikum

Vydáno dne 10. 07. 2011 (4345 přečtení)

Tento článek se zabývá rozměrem feminity v průběhu druhé poloviny 19. století. Analyzuje ženu z pohledu těla a disciplinace. Významová osa článku se nese v linii biologické determinace, která se stala jedním z hlavních definičních faktorů ženství. Na základě tělesnosti byl vytvořen genderový konstrukt ideologie oddělených sfér, který odkazoval ženu do privátní sféry. Smyslem práce je poukázat prostřednictvím socializačních institucí (rodina, církev) na paradox doby, kdy dívka byla disciplinována k tomu, aby se stala dobrou matkou, hospodyní a manželkou, ale již jí nebyla poskytnuta výchova v intimních záležitostech manželského soužití. Na základě biologické odlišnosti byla žena vnímána hlavně přes svojí přirozenou úlohu být matkou, od čehož se implikoval i její sociální status, kdy právě díky své fyziologii byla určena pro domácí sféru. Skrze rodinu, manželství a církev byla vychovávána či disciplinována k životu, jež se nijak neodkláněl od tradice. Nedostatečné povědomí o pohlavním životě tak mnohdy vedlo k tomu, že se žena dostávala v intimní oblasti do naprosto podřízeného postavení vůči muži. Skrze principy disciplinace lze uchopit některé prvky z dospívání mladé dívky či z manželského soužití. Diskurzivní pohled na feminitu pak umožňuje částečně reflektovat ženskou subjektivitu druhé poloviny 19. století.

Celá studie... | Autor: Mgr. Lenka Vlčková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Mafie v italské narativní próze 90. let 20. století

Vydáno dne 15. 04. 2011 (3503 přečtení)

Mafie jsou nedílnou součástí italské společnosti, a to už od vzniku sjednoceného italského státu. Počátkem 90. let 20. století nastává pro italský organizovaný zločin přelomové období: po krvavých bojích mafií a státu v letech 1992 až 1993 se u italské veřejnosti rozšířil názor, že tento neblahý fenomén byl jednou provždy potlačen. Italská narativní próza tento vývoj z velké části odráží: téma mafie není u autorů v tomto období příliš časté, ale existují výjimky z „bezprostředně“ postižených oblastí (zejména Neapol) a také angažovaní autoři ze severnějších regionů, kteří odhalování skutečného stavu věcí ve své tvorbě spatřují jako službu společnosti.

Celá studie... | Autor: Mgr. Helena Lergetporer | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Dobročinné aktivity Marie Riegrové-Palacké a Marie Pape-Carpantier ve prospěch reformy předškolního vzdělávání v 19. století

Vydáno dne 25. 10. 2010 (5831 přečtení)

Článek si klade za cíl představit a upozornit na zvláštní osobnosti Marie Riegrové-Palacké a Marie Pape-Carpantier. Zaměřuje se na jejich význam v modernizaci společenského života v národních společnostech 19. století a skrze ně se snaží osvětlit praxi předškolního vzdělávání v 19. století. Postupně jsou představeny obě ženy, srovnána jejich společenská role a nakonec i jejich přístup a přínos k vývoji moderní předškolní výchovy a dobročinnosti. Zvláštní pozornost je v článku věnována vlivu světové výstavy v Paříži v roce 1867 na český veřejný život, ta totiž výrazně přispěla k orientaci českého předškolního vzdělávání na Francii. K tomu je v článku podniknut krátký exkurz do zimního pobytu Marie Riegrové-Palacké v Nice v roce 1869 a 1870. Představen je i Riegrové-Palacké mužský protějšek František Ladislav Rieger a jeho role v zápase o české mateřské školy. Marie Riegrová-Palacká i Marie Pape-Carpantier patřily do mohutného, především v západní Evropě šířeného emancipačního proudu celého lidského společenství. Pro obě ženy znamenala emancipace hlavně hledání nezávislosti žen, k níž patřila pomoc sociálně ohroženým skupinám společnosti, ale i možnost rozhodovat o sobě a převzít odpovědnost za sebe sama.

Celá studie... | Autor: Mgr. Vlaďka Coufalová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Církev Československá a nové urbánní architektury za první republiky. Stavba Husova sboru v Kolíně

Vydáno dne 25. 10. 2010 (8175 přečtení)

Církev československá patřila mezi nové fenomény první republiky. Vznik této instituce odrážel nálady části obyvatelstva nově vzniklé republiky, potřebu existence s národními rysy (zavedení mateřského jazyka jako bohoslužebného apod.) a vyjadřující nové principy (demokratizace církve, účast laické veřejnosti na správě církve, zřízení vlastního československého patriarchátu, reforma studia a výchovy kněžích, reforma klášternictví apod.). Překotný vznik této instituce s sebou přinesl ovšem řadu problémů, se kterými se musela církev v následujících letech vyrovnávat. Ke stěžejním úskalím náleželo především finanční zázemí instituce a získání vlastních prostor sloužících nejen k bohoslužebným účelům, ale také poskytujících dostatečný prostor pro další aktivity, které měly formovat život nového společenství. Pro kolínskou náboženskou obec CČS se právě získání vlastních prostor stalo nejproblematičtější záležitostí, kterou řešila po řadu let. Dlouhodobě protiprávně užívala malý kostelík sv. Jana, na který si činila morální nárok, což vedlo k napjatým vztahům se zdejší katolickou církví. CČS musela v této souvislosti čelit řadě sporů. Přesto setrvala kolínská náboženská obec CČS v kostelíku po celých dvanáct let, a kostel tak navrátila jako jedna z posledních v celých Čechách. To mimo jiné ukazuje také na velkou vstřícnost ze strany městské rady, která nikdy neučinila radikálnější kroky k donucení CČS, aby kostel opustila. Kostelík navíc esteticky ani účelností neodpovídal požadavkům na moderní sborovou stavbu CČS. Jediným možným východiskem se zdálo postavení vlastního kostela s komplexem dalších služebních prostor. Stavba Husova sboru byla realizována v letech 1931–1932, avšak za cenu nepřiměřeného finančního zatížení místní náboženské obce. Závažné ekonomické problémy provázely kolínskou obec po řadu následujících let. Stavba Husova sboru je dodnes jednou z dominant městského centra, architektonicky je jednou z nejzajímavějších a dle mého názoru i nejkrásnějších staveb Kolína.

Celá studie... | Autor: Mgr. Hana Kučerová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Zemská správa v Čechách a veřejnost v letech 1890 až 1908

Vydáno dne 25. 10. 2010 (4187 přečtení)

České království bylo na počátku 20. století veřejnoprávní korporací, která se v rámci politického systému Předlitavska podílela na výkonu poměrně širokých oblastí veřejné správy. Významné bylo především jeho místo v systému samosprávy, ale podílelo se i na legislativě. Mezi jednotlivé oblasti veřejné správy je možné zařadit např. zemědělství, zdravotnictví, národní školství, sociální záležitosti atd.; zajímavým způsobem ovlivňovalo České království také hospodářství. Na počátku 20. století však musela zemská správa čelit četným komplikacím, které měly svůj původ především v gradaci česko-německého národnostního konfliktu. Česká strana v té době bezpečně ovládala většinu zemských institucí Českého království, ale svoji převahu v této oblasti nemohla v mnoha ohledech využít. Problém představovali zástupci německé občanské politiky, kteří ve snaze prosadit svoje představy v rámci národního sporu využívali nedokonalostí tehdejšího politického systému tak, že blokovali chod zemské správy; poškozováním českých zájmů v rámci zemských institucí chtěli docílit toho, aby česká strana ustoupila a uznala jejich zájmy. Představitelé státu byli další názorovou stranou, která hájila vlastní zájmy vzhledem k české a německé politice. Proti omezování chodu zemské správy německou politikou se však stát neohradil a němečtí politici slavili v tomto ohledu další úspěchy. Veřejnost vnímala vývoj zemské politiky právě především v souvislosti s národnostním konfliktem. Vedle toho ovšem citlivě reagovala na její konkrétní opatření jako např. zavádění vyšších dávek atd.

Celá studie... | Autor: Mgr. Jaromír Patočka | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Kritická analýza tzv. Cutileirova plánu pre Bosnu a Hercegovinu

Vydáno dne 01. 07. 2010 (7512 přečtení)

Cutileirov plán bol predstavený ako výsledok úsilia medzinárodného spoločenstva o riešenie napätia v BiH začiatkom roku 1992. Keďže Medzinárodná Konferencia o bývalej Juhoslávii v Haagu prijala stanovisko, že SFRJ ako právny subjekt prestala existovať, bolo nevyhnutné navrhnúť primeranú politiku voči BiH. Táto multietnická krajina bola priamo ohrozovaná etnicky motivovaným násilím, ktoré pramenilo z antagonistických cieľov predstaviteľov tamojších etnických komunít. Cutileirov plán predpokladal rozdelenie štátu do troch územných jednotiek pridelených každej etnickej komunite. Etnický princíp tak bol cielene zvolený ako hlavné kritérium pre vybudovanie novej politickej štruktúry v Bosne. Plán bol však odmietnutý – moslimskí predstavitelia neboli ochotní podporiť rozdelenie a zároveň bola navrhnutá štruktúra zamietnutá všetkými troma stranami, ktoré zamýšľali rozšíriť teritórium svojich územných jednotiek inými prostriedkami a odmietali tak kompromis dosiahnutý diplomatickou cestou. 

Celá studie... | Autor: Mgr. Michal Hrušík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

STUDIE

Informační chování v prostředí vysokých škol

Vydáno dne 15. 04. 2010 (4497 přečtení)

Předložená studie je věnována problematice informačního chování v prostředí vysokých škol, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. V teoretické části jsou vyloženy základní pojmy spojené s informačním chováním, mezi které patří např. informace, hledání informací a chování při hledání a vyhledávání informací a další příbuzné koncepty (informační přesycení, znalostní mezery, informační chudoba a digitální propast), shrnut historický vývoj této části informační vědy a stručně představeny modely informačního chování Toma Wilsona, Brendy Dervin a Davida Ellise. Praktická část se věnuje uživatelům informací v oblasti vysokého školství, jejich klasifikaci a informačním potřebám. Na závěr jsou představeny informační systémy VŠ s ohledem na jejich roli v uspokojování informačních potřeb v této oblasti.

Celá studie... | Autor: Mgr. Ivana Příbramská | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích

Vydáno dne 15. 04. 2010 (11079 přečtení)

Studie prezentuje základní charakteristické prvky konceptu Webu 2.0, tagování a folksonomie, jako nové a alternativní metody věcného popisu, jejich současné využití a potenciál v knihovnicko-informační praxi. Tyto technologie přinášejí významné rozšíření stávajících metod věcného popisu a vyhledávání informací a zároveň zvýšení uživatelské přívětivosti a efektivity rešeršních systémů. Prezentován je návrh implementace těchto prvků jako sekundárního, paralelně využívaného věcného popisu, který by žádným způsobem nelimitoval dosavadní praxi věcného popisu a uživatelům i informačním pracovníkům by mohl přinést velmi cennou přidanou hodnotu ve smyslu aktivního sledování vývoje terminologie a aktuálních uživatelských potřeb. V českém prostředí existuje řada knihovnicko-informačních systémů pro implementaci této technologie, jsou jimi například knihovní katalogy, oborové informační brány či univerzitní informační systémy.

Celá studie... | Autor: Mgr. Lenka Němečková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Euroskepticismus a Občanská demokratická strana: stranická platforma?

Vydáno dne 01. 01. 2010 (3982 přečtení)

Studie pojednává o euroskepticismu, který popisuje jako dynamický fenomén stranického a vnitrostranického boje. Kriticky tak reflektuje dosavadní klasifikační typologie postojů politických stran k Evropské unii a evropské integraci. Práce na příkladu Občanské demokratické strany (ODS) poukazuje na dynamické faktory, které ovlivňují formování stranického názoru. Důraz je kladen na vnitrostranickou strukturu organizace v souvislosti s organizační a ideologickou reflexí evropské tématiky. Vnitrostranická struktura je tak jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují proces formování politických názorů strany. Práce se také pokouší zodpovědět otázku, zda euroskepticismus v ODS způsobí institucionalizaci stranické platformy a jaké má ve straně zastoupení.

Celá studie... | Autor: Lenka Ryjáčková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Diplomatický podíl Velké Británie na formování nezávislé republiky Uruguay. Lord Ponsonby a britská diplomacie v regionu Río de la Plata 1825-1828

Vydáno dne 01. 01. 2010 (3494 přečtení)

Předložená studie analyzuje diplomatické působení Velké Británie v regionu Río de la Plata v době závěrečné etapy válek za nezávislost španělské Ameriky. Hlavní prostor autor věnuje detailnímu vylíčení diplomatické mise britského zplnomocněnce lorda Johna Ponsonbyho působícího v Buenos Aires a Rio de Janeiro v letech 1825–1828. Diplomatická aktivita Foreign Office přispěla zásadním způsobem k ukončení argentinsko-brazilské války o území Banda Oriental a bezprostředně otevřela cestu k ustavení nezávislého uruguayského státu. Heuristika pramenů a sekundární literatury na Ibero-Amerikanisches Institut v Berlíně byla prováděna i díky poskytnutí účelového stipendia Univerzity Karlovy, č. j. 2271/A/08.

Celá studie... | Autor: Mgr. Lukáš Levák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

O původu maďarského volebního systému

Vydáno dne 01. 10. 2009 (4041 přečtení)

Výběr nastavení volebního systému je nesmírně důležitým faktorem a rozhodnutím pro země v období post-komunistické tranzice. Maďarský případ z roku 1989 není výjimkou. V předkládaném článku se autor snaží čtenáře seznámit s tím, proč a jak Maďarsko přijalo nejkomplexnější volební systém světa, a to prostřednictvím analýzy procesu jednání, která jej stvořila. Tento článek se zaměřuje na jeho kořeny v jednáních u kulatého stolu v roce 1989. Diskuze během maďarské vyjednané tranzice k demokracii ukazují, že maďarský smíšený volební systém je výsledkem „slátávání“ různých komponent spíše než nějakého systematicky koncipovaného a koherentně projektovaného velkého plánu zahrnout široké společenské potřeby. Rovněž se předkládaná studie zaměřuje na motivace a očekávání aktérů těchto jednání a na způsob, jakým bylo finálního kompromisu dosaženo.

Celá studie... | Autor: Jakub Charvát | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Sexualita v dramatech F. G. Lorky

Vydáno dne 01. 10. 2009 (3526 přečtení)

Studie se zabývá tématem a obrazy sexuality ve vybraných divadelních hrách Federica Garcíy Lorky. V první kapitole jsou exponovány obrazy z Lorkových her, které souvisejí se sexualitou dramatických postav. Druhá kapitola se zaměřuje na dimenzi intenzity sexuality na škále od akcentované sexuality až po potlačenou sexualitu a asexualitu. Třetí kapitola se zabývá symboly a metaforami sexuality. Traktovány jsou zejména přírodní živly, živočišné a rostlinné symboly. Čtvrtá kapitola se soustředí na rysy mužské a ženské sexuality a stálejší vzorce interakce dramatických postav v kontextu daného tématu, kdy se jako samostatný typ ukazuje „lidové“ pojetí sexuality, vycházející z úst vedlejších postav „z lidu“. Pátá kapitola se zabývá patologickými formami sexuality Lorkových postav, zejména fenoménu voyerizmu.

Celá studie... | Autor: PhDr. Jana Bílková | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

STUDIE

Žitý prostor migrantů z bývalé Jugoslávie

Vydáno dne 31. 07. 2009 (7144 přečtení)

Tato studie se zabývá prostorovými představami migrantů z bývalé Jugoslávie, tak jak jsou prezentovány ve vyprávěních, autobiografické literatuře a textech populární hudby. V kapitole „Regiony emigrace“ si autor pokládá některé obecnější otázky. Tyto se týkají zejména vzorů společných pro jednotlivé migrační proudy. Rozčleněním do jednotlivých proudů se zabývají už další části této studie. Postupně autor představuje kontext politické emigrace v období následujícím po druhé světové válce a v průběhu Studené války, ekonomické migrace po liberalizaci vízového režimu Jugoslávie v šedesátých letech a migrací spjatých s válkami po rozpadu Jugoslávie v devadesátých letech 20. století. Paralelně jsou zde prezentovány i tři biografické medailonky vztahující se ke zmíněným třem migračním vlnám. Po těchto spíše uvozujících částech už autor otvírá otázky, které mají přímou souvislosti s problematikou představ a paměti vztahujícímch se k žitému prostoru. Postupně jsou rozkryty představy vztahující se k Cestě a Vlasti a je otevřena otázka nostalgie a jejího vyjádření v termínech prostoru. Autor argumentuje proti některým klišé přetrvávajícím v zejména zahraniční literatuře a vztahujícím se k nostalgii po multikulturním prostoru. Za hlavní místo, k němuž se nostalgie vztahuje, pak označuje abstraktní Domov, konkretizovaný v jednotlivých naracích.

Celá studie... | Autor: Mgr. Ondřej Daniel | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

|0-15|15-30|30-44|


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.