Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 34 nalezených)

|0-15|15-30|30-34|

ČLÁNKY

Přímá volba prezidenta v České republice a polo-prezidencialismus

Vydáno dne 31. 12. 2015 (1643 přečtení)

Tento článek se věnuje zavedení přímých prezidentských voleb v České republice. S odkazem na Elgieho koncept polo-presidentialismu autor tvrdí, že tato ústavní reforma proměnila vládní systém ČR z parlamentarismu v polo-presidentialismus. Autor dále s pomocí metod vypracovaných Shugartem a Careyem a metod vypracovaných Siaroffovem měří sílu prezidenta a zkoumá dynamiku českého polo-prezidencialismu na jeho prvním představiteli, Miloši Zemanovi.

Celý článek... | Autor: Bc Filip Běhal | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ČLÁNKY

Stereotypizace nizozemské kolonizace v románech Madelon Lulofsové: analýza barev aplikovaných na účastníky kolonizačního procesu

Vydáno dne 10. 08. 2015 (1684 přečtení)

Článek se věnuje otázce mezietnických vztahů v období kulminace plantážního systému v Nizozemské Východní Indii v první třetině 20. století. Jávská „bílá enkláva“ a Východní Sumatra byly místem střetu evropské a asijské kultury a hodnot, proměňujících se v průběhu pobytu na kaučukových plantážích. Spisovatelka Madelon Lulofsová popsala na základě osobní zkušenosti život v nizozemských koloniích ve svých prvních dvou románech: „Guma klesá“ a „Kuli“. Při popisu plantážní reality využívá ve značné míře barevné příměry (především pak binární opozici hnědá vs. bílá). Cílem kvantitativní analýzy užitých barev je pak prokázat stereotypizaci jednotlivých segmentů obyvatel plantáží a vysledovat kulturní proměny účastníků kolonizačního procesu. Román „Guma klesá“ se věnuje pohledu nizozemských plantážníků a „Kuli“ naopak životu sběračů gumové šťávy. Pojícím prvkem mezi oběma pohledy pak zůstává právě využití barev, které odlišuje, ale i spojuje kolonizátory a kolonizované.

Celá studie... | Autor: Mgr. Eva Kubátová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Huitoto murui a bora, amazonské ohrožené jazyky, v sociolingvistické perspektivě

Vydáno dne 31. 07. 2014 (2227 přečtení)

Celosvětové globalizační tendence směřující k uniformitě jsou patrné i v Amazonii, kde velké části nativních jazyků hrozí zánik. Tento článek má za cíl přiblížit danou situaci na případě jazyků huitoto murui a bora, a to na základě dat získaných při terénním sociolingvistickém výzkumu v nativní osadě Pucaurquillo v Peru. V první části je představen profil osady, respektive zkoumaných komunit Huitoto a Bora, společně s některými extralingvistickými faktory, které se podílely na současném stavu ohrožení. Stěžejní část práce analyzuje oblast jazykového chování, konkrétně mezigenerační přenos nativních jazyků huitoto murui a bora. Přerušení bezprostředního přenosu na nejmladší generaci je jasným dokladem ohrožení jazyků. V této souvislosti se zkoumá vliv smíšených svazků, migrace obyvatel a vzdělání, v neposlední řadě se akcentuje postoj mluvčích vůči jazyku.

Celá studie... | Autor: Mgr. Sandra Satrapová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Kulturní vztahy mezi Československem a Latinskou Amerikou se zaměřením na Ekvádor ve 2. polovině 20. století

Vydáno dne 31. 12. 2013 (3219 přečtení)

Z dochovaných historických dokumentů je patrné, že kontakty mezi střední Evropou a Latinskou Amerikou byly navázány velmi brzy po objevení Nového světa na konci 15. století. Postupně se rozvíjely a prohlubovaly až konečně ve 20. století dostaly také v případě nově ustanovené Československé republiky oficiální charakter nejprve v oblasti diplomatické a obchodní, později také na poli vědy a kultury. Tento článek si klade za cíl přiblížit spolupráci právě z kulturního prostředí s jedním z andských států - Ekvádorem - během 2. poloviny 20. století a zároveň poukázat na úzké propojení kulturních aktivit s tehdejším ekonomickým i politickým směřováním obou zúčastněných zemí. Hlavním zdrojem informací byly dostupné fondy z Archivu Ministerstva zahraničních věcí a z Národního archivu.

Celý článek... | Autor: PhDr. Iva Deylová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ČLÁNKY

Kontrastivní analýza španělských příslovečných infinitivních konstrukcí v protazi

Vydáno dne 30. 10. 2013 (2446 přečtení)

Tato kontrastivní studie zkoumá šest infinitivních konstrukcí v protazi, přičemž u každé se věnuje třem dílčím otázkám: v jaké formě jsou tyto konstrukce překládány do češtiny, frekvenci jednotlivých sloves ve spojení s konkrétními předložkami a poměr významů, jakých mohou za daných okolností konstrukce nabývat. Jako hlavní nástroj k získání potřebných informací využívá paralelní korpus InterCorp a jeho bohatý jazykový materiál.

Celá studie... | Autor: PhDr. Klára Hálková | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Vztah literatury a společenské situace: postkolonialismus v pojetí Edwarda Saida

Vydáno dne 30. 10. 2013 (2806 přečtení)

Tato práce se zabývá teorií postkolonialismu a jejím vztahem s literární vědou. Východiskem je zde především dílo Edwarda W. Saida Orientalismus a dále teorie diskursu Michela Foucaulta, která Saida ovlivnila při formování otázky orientalismu. Práce v první řadě zkoumá vztah teorie postkolonialismu/orientalismu a literární vědy a následně i jejich celkovou úlohu ve společnosti. Hlavní část je věnována Foucaultově teorii diskursu a způsobu, jakým ji aplikoval E. Said ve svém díle, a částečně také vlivu poststrukturalismu. Práce se dále zabývá společnými a odlišnými rysy postkolonialismu a postmodernismu, a to především v pojetí samotného Edwarda Saida, který zdůrazňuje úlohu potlačovaných skupin a nutnost hledání určité nápravy jejich situace, v kontrastu s pojetím Homiho Bhabhy, jemuž je bližší myšlenka mísení kultur, vytvoření jakési hybridity. Poslední část shrnuje myšlenky Edwarda Saida ohledně úlohy literární vědy (a to především v podobě postkoloniální teorie) ve společnosti, jejíž role je podle něj nezastupitelná, jakkoliv může být problematizována.

Celá studie... | Autor: PhDr. Lucie Núñez Tayupanta | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii

ČLÁNKY

Románová tvorba Jurije Andruchovyče a její recepce ve světle ukrajinské literární kritiky

Vydáno dne 09. 11. 2012 (4673 přečtení)

Románový svět Jurije Andruchovyče vykazuje jako celek značnou vnitřní soudržnost díky společným místům, objevujícím se ve všech jeho románech. Tato místa vytváří koherentní metatextový systém, jenž se stal předmětem zájmu literární kritiky. Autor aktualizuje předrománové literární žánry, což implikuje fabulační schéma iniciačního románu. Postavy Andruchovyčových románů splňují požadavek tzv. „iniciačního trojúhelníku“, jež ve spojení s teatrálností a karnevalovostí postav propůjčuje Andruchovyčovým románům postmoderní intersémiotický rozměr. Motiv iniciace v obecnější rovině funguje jako zasvěcení ukrajinské literatury do světové kultury. Karnevalové znovuobnovení světa je usouvztažněno s potřebou obnovy ukrajinské literatury, její očisty od patosu, jalového sentimentu a jiných historických zátěží. Originální poetikou, humorem nebo pomocí mystifikací usilují Andruchovyčova díla o překlenutí mezer ukrajinské literatury, vzniklých kvůli opětovné, uměle navozované diskontinuitě jejího vývoje.

Celý článek... | Autor: Mgr. Alexej Sevruk | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Proces přestavby a proměny nedemokratického režimu v ČSSR

Vydáno dne 08. 06. 2012 (5631 přečtení)

Studie se zabývá otázkou zachycení proměn nedemokratického režimu v Československu na konci osmdesátých let. Základem práce je analýza dosud obecně neznámých poznatků ze studia archivních pramenů provenience ústředního výboru Komunistické strany Československa. Analýza probíhá ve dvou krocích. Zaprvé autor stručně představuje teoretické perspektivy, jež předurčují oblasti zájmu studia, a následně je popsán vnitrostranický vývoj v letech 1986-1988. Toto období je předběžně rozděleno do tří kvalitativně odlišných fází. První kapitola prezentuje reflexi počátků sovětské přestavby ze strany československých elit. Druhá kapitola poukazuje na význam lednového zasedání ústředního výboru ÚV KSSS v roce 1987, které představovalo rozhodující impuls pro akceptaci a zahájení specifického procesu přestavby v Československu. Tento impuls přivodil konflikt uvnitř státního a stranického vedení, jenž ovlivnil rozhodovací proces a také další fázi reformy, která je analyzována ve třetí kapitole.

Celá studie... | Autor: Mgr. Martin Štefek | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Literatúra a sociálny stereotyp v kontexte 70. rokov 20. storočia – Nové slovo mladých vs. otvorená perspektíva

Vydáno dne 08. 06. 2012 (2497 přečtení)

Text upriamuje pozornosť na komplikovaný vývin slovenskej literatúry v druhej polovici dvadsiateho storočia, ktorý na niekoľko desaťročí určoval stranícky aparát štátu. V centre záujmu stojí obdobie sedemdesiatych rokov, pričom sa usilujem poukázať i na aspekty zasahujúce aj ďalšie literárne smerovanie. Po „uvoľnení“ diania šesťdesiatych rokov dochádza nanovo k pokusom o konsolidovanie literárneho života. Spolu s pokusmi o oživenie princípov socialistického realizmu dochádza k ďalším deformáciám, a to v podobe radikálnych obmedzení publikačných možností autorov. Jednu z mála publikačných platforiem predstavoval týždenník Nové slovo s jeho literárnou prílohou, ktorá mala byť – podľa intencií jej hlavného iniciátora Vojtecha Mihálika – miestom pre formovanie nastupujúcich básnikov v duchu ideologickej doktríny, no tento jeho zámer ostal v princípe nenaplnený. V závere článku poukazujem na určitú stereotypnosť prítomnú v literárnovedných interpretáciách tohto obdobia a zdôrazňujem význam naplnenia pojmu otvorenej perspektívy.

Celá studie... | Autor: Mgr. Mária Pavligová | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Alessandro Baricco a jeho postmoderní hra s prostorem

Vydáno dne 22. 01. 2012 (2972 přečtení)

Článek se zaměřuje na aspekt prostoru v románu City současného italského spisovatele Alessandra Baricca. Pojetí prostoru dává do souvislosti s poetikou postmoderních textů obecně, snaží se definovat a demonstrovat charakteristické znaky tohoto pojetí, jimiž jsou především fragmentárnost a mozaikovitá struktura na pozadí žánrové heterogenity. Vedle reálného prostoru města a jeho emblematických součástí (dům, hřiště, univerzita, restaurace) sleduje také velmi vyhraněné prostory paralelních vyprávění – boxerský ring a westernové městečko. V neposlední řadě je motiv prostoru nazírán také z hlediska existenciálního jako prostor vnitřní a vnější, prostor virtuální proti prostoru autentickému.

Celý článek... | Autor: Mgr. Olga Čaplyginová, PhD. | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

ČLÁNKY

Aztécká lidská oběť očima španělských dobyvatelů v kontrastu s novodobou reflexí

Vydáno dne 05. 11. 2011 (2875 přečtení)

Práce popisuje lidskou oběť u jednoho z nejvýznamnějších mezoamerických etnik – Aztéků – a zabývá se významem tohoto masivně prováděného rituálu a jeho dopady na domorodou společnost. Dvěma primárními kontexty, v nichž je lidská oběť interpretována, jsou politika a dieta, resp. rituální kanibalismus. Práce využívá interpretace mezoamerikanistů od 20. století po současnost, předně však má na zřeteli původní písemná svědectví španělských dobyvatelů, jichž využívá k ilustraci východisek vědeckých teorií a k deskripci popisovaných fenoménů. Práce si dala za cíl poukázat na pluralitu přístupů k lidské oběti, problematičnost některých z nich a složitost myšlenkových struktur, jež lidskou oběť zakládají.

Celý článek... | Autor: Bc. Jaromír Fajkus | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Francisco Largo Caballero: „Španělský Lenin“?

Vydáno dne 05. 11. 2011 (2266 přečtení)

Článek přibližuje život a politickou dráhu socialisty Francisca Larga Caballera s důrazem na jeho působení v roli předsedy vlády Španělské republiky od září 1936 do května 1937. Příspěvek analyzuje reformistické začátky jeho politické a odborové kariéry, činnost na ministerstvu práce a pozdější adoptování revolučních postojů, které vyústily v neúspěšném levicovém povstání na začátku října 1934. Nejobsáhlejší část článku je věnována Caballerovu působení ve funkci předsedy vlády a ministra války během občanské války a příčinám jeho politického pádu v květnu 1937. Autor zdůrazňuje kontrast mezi Caballerovou revoluční rétorikou a prosazováním pragmatické politiky v praxi.

Celý článek... | Autor: PhDr. Miloš O. Kosina, PhD. | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Perspektivy křesťanské politiky v ČR - fragmentace či jednota?

Vydáno dne 15. 04. 2011 (3482 přečtení)

Cílem článku je pokusit o vysvětlení postavení dvou českých politických stran - TOP 09 a KDU-ČSL v rámci nové stranicko- systémové konfigurace po volbách 2010 v kontextu dějinného vývoje českého politického katolicismu. Vznik a etablování TOP 09 je interpretováno jako vyústění zásadního strukturálního a dějinného faktoru, Tímto faktorem je vnitřní nejednota katolického tábora, projevující se pluralitou ideově-politických proudů v rámci lidové strany a častými secesemi skupin členů a vznikem nových stran. TOP 09 je identifikována jako nositel důležité součásti ideově-politického profilu politického katolicismu - pravicové konzervativní linie s těžištěm v Čechách. Z tohoto zjištění autor vyvozuje nemožnost znovuetablování KDU-ČSL coby samostatného relevantního reprezentanta křesťanskodemokratické politiky v ČR.

Celý článek... | Autor: Bc. Vladimír Hanáček | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Finská orální historie

Vydáno dne 30. 12. 2010 (5381 přečtení)

Příběhy obyčejných lidí a jejich analýza a interpretace na pozadí velkých dějin představují (nejen) na severu Evropy důležitý zdroj poznání. Tomáš Bouška v článku popisuje nové poznatky z oblasti rozvoje a aplikace orální historie na finských univerzitách a vědeckých institucích. V rozhovorech s předními orálními historiky země tisíce jezer postihuje přínosy, které zde dosavadní vědecká práce pro rozvoj humanitních věd znamenala a stále znamená. Autor také předkládá náměty a inspiraci pro českou vědeckou základnu, která se orální historií zabývá nebo tak hodlá v blízké budoucnosti činit. Finské historické fenomény a metodologické výzvy na poli výzkumu OH mají k českému prostředí překvapivě blízko. Podívejme se na tuto moderní disciplínu z modrobílé perspektivy a uvažme, co nám vlastně nabízí.

Celá studie... | Autor: Mgr. Tomáš Bouška | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout studii Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

ČLÁNKY

Pokus o stranu inteligence. Sociální složení a organizační vývoj Národní strany práce (1925–1930).

Vydáno dne 01. 01. 2010 (4766 přečtení)

Tento článek popisuje Národní stranu práce, malou, ale v zákulisí velmi vlivnou prvorepublikovou politickou stranu, kterou reprezentovala mnohá slavná jména. Článek se zaměřuje na to, kterými vrstvami byla tato strana, snažící se ve své době hrdě reprezentovat inteligenci, tvořena. Připomíná její sociální kořeny a způsob ustavení a poté přehledně líčí strukturu strany a její fungování. Sociální složení členů a stoupenců strany je přibližováno na různých vzorcích. Pomáhá pochopit, jaká tato strana byla a jestli v jejím případě opravdu můžeme hovořit o straně inteligence.

Celý článek... | Autor: Petr Anev | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu

|0-15|15-30|30-34|


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.