Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek článku Petra Aneva Pokus o stranu inteligence. Sociální složení a organizační vývoj Národní strany práce (1925-1930)

doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr.

Ústav politologie FF UK


Zpět


Autor si  ke své práci zvolil téma Národní strany práce a za úkol si vytyčil charakteristiku, respektive analýzu sociální struktury této nevelké strany československého politického spektra v letech 1925-1930. Na základě přiměřeně široké literatury, ale též studia dobových periodik a archivních materiálů, zpracoval autor studii sestávající ze dvou kapitol. V první z nich se Anev soustřeďuje na deskripci historického vývoje strany, následně potom předkládá proporcionální přehledy sociální struktury členstva strany a její reprezentace. V obou částech autor prokázal schopnost analytického myšlení i vhodně nastavené koncepce.

Obsah práce plně odpovídá proponovanému záměru definovaného jak v úvodu práce, tak v jejím titulu. Dané téma je dostatečně rozvedeno, a to jak v pasážích popisujících danou problematiku, tak v analýzách. Slabší úroveň mají oproti tomu následná shrnutí, která resumují příslušné výstupy z analýzy. Tyto závěry jsou zbytečně stručné, jejich úroveň a charakter nicméně svědčí o tom, že autor jednotlivé aspekty tématu plně doceňuje a promýšlí.

Velmi dobré úrovně analýzy je dosaženo i díky kvalitní heuristice. Autor užívá dostatečnou šíři sekundární literatury i primárních zdrojů, které průběžně uvádí a na něž odkazuje. Po formální stránce je poznámkový aparát kompletní a uspokojivě zpracovaný.

Samotný text je psán plynule, autorovy stylistické schopnosti jsou dostatečné pro pochopení jeho výkladu; Anev se drží jednotné výkladové linie, jeho argumentační předpoklady jsou velmi dobré. Některé nedostatky je možno shledávat v plynulosti přechodů mezi jednotlivými kapitolami.

Základ rozboru tématu spočívá v analýze sociální struktury strany. Na základě dostupných materiálů se autor pokusil tuto strukturaci definovat v dostatečně široké škále. Sledoval pro tento účel sociální příslušnost jak řadových členů strany, tak jejích užších reprezentací, a to jak v celostátním, tak užším regionálním měřítku. Z tohoto pohledu je možno jak samotnou analýzu, tak její prezentaci hodnotit jako kompletní.

Koncepce práce a nastavení analytické metody odpovídá charakteru tématu a zdrojů, z nichž autor vychází.

Z výše uvedeného vyplývá, že posuzovaná práce splňuje kritéria odborné studie požadované pro daný způsob uveřejnění. I s ohledem na ne zcela dostatečné zpracování tématu v odborné literatuře je možno očekávat od uveřejnění textu i jeho širší použitelnost, a to najmě pro historické a politologické, případně sociologické obory.

Při hodnocení vlivu na širší čtenářskou obec bych byl rezervovanější, dopad studie pochopitelně souvisí i s dostupností a žádaností média. 

Práce Petra Aneva splňuje předpoklady pro širší publikaci v časopisu Člověk a lze ji k tomuto účelu doporučit.

V Hýskově, 24. 1. 2010 

Doc. Mgr. V. Doubek, Dr.


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.