Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek Ivy Deylové Ku

Posudek na článek Ivy Deylové Kulturní vztahy mezi Československem a Latinskou Amerikou se zaměřením na Ekvádor ve 2. polovině 20. století

PhDr. Vít Rouč, Ph.D.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.


Zpět


Autorka se ve svém článku primárně zabývá vývojem kulturních vztahů mezi Československem a Ekvádorem ve 2. polovině 20. století. Autorka tuto problematiku správně zasazuje do širších mezinárodněpolitických a diplomatických souvislostí, s tím, že nezapomíná ani na klíčové vnitropolitické mezníky v obou státech, které měly rovněž velký vliv na utváření vzájemných bilaterálních vztahů.

V úvodu se autorka zabývá nástinem vztahů mezi českými zeměmi a Latinskou Amerikou. Klade důraz na významné osobnosti a aktivity, které vztahy v minulých staletích ovlivňovaly a formovaly. Zásadní v této části, vzhledem ke zkoumanému tématu, je informace o absenci dostupných zdrojů – tedy, že sledovaná problematika končí v polovině 80. let, respektive v roce 1983 (viz. s. 13.).

Ve druhé kapitole autorka popisuje vývoj diplomatických styků mezi Československem a Ekvádorem od jejich navázání až do 80. let, opět se zaměřením na zlomové momenty. V této souvislosti (ačkoliv vývoj diplomatických styků není primárním cílem článku) mohla autorka v poznámce uvést pozici Ekvádoru v období druhé světové války vůči Slovenskému státu a československé exilové vládě. V další části této kapitoly je přiblížen ekonomicko-politický vývoj Ekvádoru ve sledovaném období.

Ve třetí kapitole, těžišti práce, je analyzován samotný vývoj kulturních vztahů mezi Československem a Ekvádorem ve sledovaném období. Autorka kapitolu rozdělila do několika podkapitol. Každá podkapitola analyzuje jistý úsek vzájemných bilaterálních vztahů mezi Československem a Ekvádorem. Jsou přiblíženy konkrétní a velmi málo známé aktivity v kulturní oblasti – ať již se jednalo o film, hudební produkce, výstavy, rozhlasové vysílání, vědeckovýzkumné aktivity atd. Velmi důležitou součástí je rovněž reflexe přístupu oficiální vládní politiky na vzájemnou bilaterální kulturní spolupráci.

V závěru autorka shrnuje výsledky svého bádání a můžeme konstatovat, že cíle, vytčené v úvodu, byly tímto naplněny. Za největší pozitivum textu považuji skutečnost, že se autorka zaměřila na poměrně málo frekventované téma, které dokázala z archivních i dalších zdrojů přehledně a logicky zpracovat a vystihnout podstatu zkoumaného problému.

Doporučením (které však rozhodně nesnižuje výše napsané pozitivní hodnocení) autorce je zamyšlení nad názvem článku – respektive jeho části – „…ve 2. pol. 20. století“ x text končí aktivitou v květnu 1983. Autorka toto datační vymezení sice konkretizuje v úvodu i v samotném článku, domnívám se, že by tato skutečnost měla být reflektována minimálně i v abstraktu.

Předložený text splňuje nároky kladené na vědeckou práci a je přínosem pro rozšíření poznání ve zkoumané oblasti. Z těchto důvodů doporučuji tento text k publikaci.

 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.