Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Formy textu

Časopis publikuje sedm forem textu:

  1. anotace a zprávy
  2. recenze
  3. recenzní stati
  4. články
  5. studie
  6. rozhovory
  7. diskusní příspěvky

1. anotace a zprávy
Na jednu knihu je zveřejňována jen jedna anotace. Preferováno je publikování anotací k novým knihám, ale anotace ke starším knihám nejsou vyloučeny. Posouzení odborné úrovně anotace je v kompetenci Redakční rady. Rozsah: 1-2 normostrany (1 800 - 3 600 znaků). Náležitosti: níže uvedené bibliografické informace a informace o autorovi anotace (jméno, obor studia, rok narození, odborné zaměření, titul, případně e-mailová adresa).

Anotace je stručnou charakteristikou díla. Informuje o obsahu díla, formálním členění, čtenářském určení apod. Anotace nemusí obsahovat explicitní hodnocení díla vůbec, nebo postačí pouze hodnocení stručné. V záhlaví je uvedeno jméno autora, případně také editora, překladatele, název a podnázev anotovaného díla, nakladatelské údaje (včetně místa a roku vydání), pořadí vydání, počet stran, příloh, ediční řada, ve které kniha vychází, a ISBN.

Zpráva přináší aktuální informace z vědeckého života (konference, workshop, přednáška, projekt). Žádoucí jsou zprávy zejména z prostředí FF UK, ale není to podmínkou.

Autor anotace či zprávy je honorován.

2. recenze
Na jednu knihu je zveřejňována zpravidla jen jedna recenze. Ve zvláštních případech je možné na jednu knihu zveřejnit i druhou recenzi, pokud ji Redakční rada uzná za zvláště zajímavou. Preferováno je recenzování nových knih, ale recenze starších knih nejsou vyloučeny. Rozsah: 5 normostran (9 000 znaků). Náležitosti: níže uvedené bibliografické informace a informace o autorovi recenze (jméno, obor studia, rok narození, odborné zaměření, titul, případně e-mailová adresa).

Recenze je explicitním zhodnocením díla. Jednak dílo charakterizuje (obsah díla, formální členění, čtenářské určení apod., v úvodu může být uvedena informace o autorovi), jednak dílo podrobuje věcné kritice. Hodnotí se především záměr autora a hlavní závěry práce, dále význam problematiky díla, jednotlivé části díla, vyváženost textu a styl, v případě překladu jeho kvalita, grafická podoba práce, zpracování bibliografie apod.

V záhlaví je uvedeno jméno autora, případně také editora, překladatele, název a podnázev recenzovaného díla, nakladatelské údaje (včetně místa a roku vydání), pořadí vydání, počet stran, příloh, ediční řada, ve které kniha vychází, a ISBN.

Autor recenze je honorován (honorář či recenzní výtisk).

3. recenzní stať
K jednomu tématu je zveřejňována zpravidla jen jedna recenzní stať (preferuje se zpracování dvou a více knih). Ve zvláštních případech je možné ke knize, či knihám, zveřejnit i druhou recenzní stať, pokud ji Redakční rada uzná za zvláště zajímavou. Preferovány jsou texty k aktuálním a komplexním tématům. Rozsah: 10 normostran (18 000 znaků). Náležitosti: níže uvedené bibliografické informace a informace o autorovi recenzní stati (jméno, obor studia, rok narození, odborné zaměření, titul, případně e-mailová adresa).

Recenzní stať je rozsáhlejším explicitním zhodnocením díla či několika děl (např. děl různých autorů zabývajících se podobným tématem). Po formální stránce odpovídá recenzní stať recenzi, charakteristika a hodnocení však musí být zasazeny do širšího kontextu (kontextu jiných děl k témuž tématu, kontextu oboru, kontextu zpracování, kontextu původu, společenského kontextu, v němž dílo vychází, apod.).

V záhlaví je uvedeno jméno autora, případně také editora, překladatele, název a podnázev díla/děl, které/á je/jsou předmětem recenzní stati, nakladatelské údaje (včetně místa a roku vydání), pořadí vydání, počet stran, příloh, ediční řada, ve které kniha vychází, a ISBN.

Autor recenzní stati je honorován (honorář či recenzní výtisk/y).

4. článek
Preferovány jsou texty přesahující úzké hranice jednoho oboru. Odborná úroveň článku je garantována dvěma odbornými posudky. Rozsah: 20 normostran (36 000 znaků). Náležitosti: informace o autorovi článku (jméno, obor studia, rok narození, odborné zaměření, titul, případně e-mailová adresa), obsah, cizojazyčný a český abstrakt (max. 1500 znaků vč. mezer), klíčová slova. Mezi náležitosti rovněž patří poznámkový aparát a seznam použité literatury, ale v odůvodněných případech – na základě posudku recenzentů a se souhlasem Redakční rady – je možno článek zveřejnit i bez nich.

Článek je odborným textem menšího rozsahu, který rozšiřuje současný stav bádání v daném oboru / ve vědě obecně o nové poznatky, přístupy či názory nebo který kriticky přehodnocuje, třídí či zobecňuje výsledky staršího bádání. Autor v něm prokazuje nejen znalost dané problematiky a orientaci v dosavadním bádání, ale především schopnost strukturace obsáhlejšího tématu a formulace myšlenek. Článkem může být např. komparace metod výzkumu v určité oblasti či oboru, prezentace empirického výzkumu, rozbor a kritické shrnutí dosavadního bádání v oboru, důkladná přehledová stať nebo odborná esej. V případě posledně jmenované formy není striktně vyžadován, ani poznámkový aparát ani seznam použité literatury a je dána velká míra volnosti ve formální strukturaci textu, o to větší důraz je ale potom kladen na myšlenkovou původnost a přínos.

Autor a odborní recenzenti jsou honorováni.

5. studie
Preferovány jsou texty přesahující úzké hranice jednoho oboru. Odborná úroveň studie je garantována dvěma odbornými posudky. Rozsah: 40 normostran (72 000 znaků). Náležitosti: informace o autorovi článku (jméno, obor studia, rok narození, odborné zaměření, titul, případně e-mailová adresa), obsah, cizojazyčný a český abstrakt (max. 1500 znaků vč. mezer), klíčová slova, poznámkový aparát a seznam použité literatury.

Studie je původním odborným textem středního rozsahu, který rozšiřuje současný stav bádání v daném oboru / ve vědě obecně o nové poznatky, přístupy či názory. Znalost problematiky, orientace v dosavadním bádání a schopnost zasazení vlastního přístupu do širšího kontextu jsou samozřejmostí, jádrem studie by měla být formulace původního autorova přístupu, zobecnění, teorie apod.

Autor a odborní recenzenti jsou honorováni.

6. rozhovor
Jednak vytváří a posiluje kontakty v rámci oboru, jednak svým zaměřením podporuje mezioborovou komunikaci. Je veden členy Redakční rady nebo externími spolupracovníky, kteří jsou Redakční radou schváleni, a to v rozsahu asi 10 otázek. Zpovídanými jsou zvláště akademičtí pracovníci UK FF, ale též odborníci z jiných fakult, univerzit či institucí obecně. Členové Redakční rady a externí spolupracovníci jsou za vedení rozhovorů honorováni. Témata: odborné curriculum vitae, odborný zájem a koncepce práce, názory na stav a perspektivy oborů, obecné metodologické otázky, fungování daných oborů na UK FF apod. Rozsah: 7 normostran (12 600 znaků)

7. diskusní příspěvky
Na zveřejňované texty je možno reagovat poznámkami a diskusními příspěvky přímo, přes internet, bez prostředkování Redakční rady.Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.