Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek PhDr. Kláry Hálkové Infinitivní vyjádření významů časových a modálních ve španělštině

Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Ústav románských jazyků a literatur FF MU


Zpět


Autorka se ve svém článku zabývá typem gramatického fenoménu, který deskriptivní lingvistiku, a zvláště pak její komparativní odnož, fascinuje již dlouhá desetiletí, ne-li déle, a to význam a syntaktické funkce polovětných konstrukcí (infinitivních, gerundiálních a participiálních). Studie tohoto typu se většinou provádějí v rámci jednoho konkrétního jazyka, ale jak jsme již uvedli, nabízí také širokou škálu možností pro komparatistiku a kontrastivní lingvistiku.

Základní vymezení studované problematiky posuzovaného článku „Infinitivní vyjádření významů časových a modálních ve španělštině“ tedy nelze v žádném případě považovat za originální – autorka nic takového ani netvrdí. Za přínosné je však třeba považovat porovnání a klasifikace předmětu studia ve španělštině s jeho českými ekvivalenty v rámci paralelního korpusu Intercorp. Je trochu zavádějící, že nejoriginálnější přínos článku se neobjevuje v jeho názvu; zde bych doporučovat název článku pozměnit či doplnit, protože tak, jak je formulován nyní, neslibuje nic nového (jen další popisnou studii nijak zvlášť se nelišící od kapitol v Gramática descriptiva, kterou autorka hojně cituje) a případnému zájemci o kontrastivní či korpusovou lingvistiku, především pak ve vztahu španělštiny a češtiny, by mohl velmi snadno uniknout, a to by byla podle mého názoru škoda.

Za hlavní klady posuzovaného článku považuji především nastíněné přesahy deskriptivní a komparativní lingvistiky na bázi korpusového materiálu do teorie a praxe překladu.

Autorka nabízí nejprve fundovaný přehled časových a modálních významů infinitivních konstrukcí v současné španělštině a opírá se zde o příslušné kapitoly v Gramática descriptiva, jak jsme již konstatovali výše. Je sice pravda, že z deskriptivního pohledu se jedná o vyčerpávající dílo, nicméně se domnívám, že by měla vzít v potaz i normativní Nueva gramática de la lengua española, kterou autorka jako hispanistka určitě dobře zná.

Dalším bodem v autorčině analýze je pak srovnání typů českých ekvivalentů, které studovaným španělským infinitivním konstrukcím odpovídají, na bázi dat z paralelního korpusu Intercorp. Autorka nabízí přehledná komentovaná srovnání v tabulkách a ačkoliv je pravda, že na první pohled jen předkládá detailně kvantifikované zhodnocení toho, co intuitivně ví každý hispanista, který kdy porovnával text španělského originálu s jeho českým překladem, či kdokoliv kdo kdy překládal nějaký španělský text do češtiny, data, která čtenáři předkládá, by mohla velice dobře posloužit pro analýzu zvolených strategií překladu těchto gramatických jevů a pro studium teorie a praxe překladu vůbec. Právě detailní kvantifikaci a fundovaný komentář ohledně zvolených ekvivalentů považuji za nejpřínosnější a nejoriginálnější části článku. Ve výsledku se pak jedná o velmi zajímavou interdisciplinární studii.

Za hlavní nedostatky článku (kromě zavádějícího názvu, jak jsem již zmínil na úvod) pak do značné míry považuji jistou intuitivnost ve vztahu ke korpusové lingvistice a translatologické analýze překladu studovaného gramatického jevu. Článek postrádá solidní bibliografický základ z korpusové lingvistiky (zvláště pak co se týče jiných studií založených také na materiálu z Intercorpu) ale i z teorie a praxe překladu. Zde vidím možnosti pro doplnění.

Celkově se jedná o velice zajímavou práci, solidně zpracovanou, která nabízí celou řadu originálních podnětů a informací. Doporučuji tento text k publikaci. 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.