Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek PhDr. Kláry Hálkové Infinitivní vyjádření významů časových a modálních ve španělštině

Mgr. Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D. 

Univerzita Palackého v Olomouci


Zpět


Autorka článku se zabývá využitím infinitivu pro vyjádření časových a modálních významů pomocí jednotlivých předložek, a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Zkoumá frekvenci použití kondenzorů ve španělštině v kombinaci s předložkami al, a, de, con, porpara, jejich ekvivalenty v češtině a poměr jednotlivých příslovečných významů těchto infinitivních vazeb. Jako hlavní nástroj používá česko-španělský paralelní korpus (Intercorp).

Článek Kláry Hálkové se zakládá na seriózní a systematické analýze vysokého počtu španělských infinitivních konstrukcí v protazi. Celkově je text dobře strukturovaný, rozvinutý a prezentovaný. Použitá metodologie je jasná a splňuje požadavky vědecké práce.

V úvodní kapitole autorka stručně, ale jasně představuje cíle článku, kterých, jak je patrné na konci v části 8 (Závěry), bylo uspokojivě dosaženo.

Autorka v celém textu důkladně cituje odbornou literaturu a zdroje, v nichž se inspirovala.

Styl autorky je vhodný, jasný a akademický. Text je srozumitelný bez obtíží a neobsahuje prvky subjektivní nebo odbočující od tématu. Součástí textu je 21 tabulek, které usnadňují pochopení práce.

Přes jistá omezení způsobená podstatou zkoumaného materiálu (korpus Intercorp), autorka dochází k zajímavým závěrům, které nepochybně mohou sloužit dalším osobám zabývajícím se danou problematikou. Práce je také inovativní, neboť se týká tématu, kterému se doposud věnovalo v odborných kruzích málo pozornosti. V oblasti komparativních jazykových studií mezi španělštinou a češtinou jsou velké mezery.

Navzdory výše uvedenému je třeba poukázat na několik nedostatků, které se v článku vyskytují.

Název jednoznačně neodráží problematiku, kterou se článek zabývá, neboť se týká souvětí s časovými a modálními významy. V textu se však objevují i další typy: účelové, podmínkové, přípustkové, důsledkové, etc.

Autorka již rovněž publikovala článek v odborném časopise, na nějž v textu neodkazuje („Los infinitivos adverbiales y sus significados“, Romanica Olomucensia 24.1). Pokud článek určený pro časopis Člověk je rozšířením a prohloubením problematiky předložené a publikované v časopise Romanica Olomucensia, považuji za nutné článek ocitovat a zmínit se zde o tom, že jde o rozšíření původního článku, a ne o pouhý překlad do češtiny.

Jedním z nedostatků článku je, jak ostatně autorka sama přiznává, že možnosti zobecnění závěru jsou omezené z toho důvodu, že korpus Intercorp obsahuje velké množství překladů. Tento fakt, dle mého názoru, ale článku neubírá na validitě. Výsledky jsou omezené, přesto zajímavé.

Dále považuji za nutné zmínit se o nedostatečném množství autorkou použitých pramenů, jelikož celou práci staví pouze na dvou zdrojích. Mám dojem, že práce by byla úplnější, pokud by zohledňovala i jiné gramatiky, obzvláště Nueva gramática de la lengua española (2009).

Navrhuji následující úpravy textu:

· Anglický i český abstrakt je příliš obecný (a je stejný jako u článku v časopise Romanica Olomucensia 24.1). Měl by uvádět přesněji, jaký typ konstrukcí je zkoumán.

· Název by měl lépe odrážet obsah článku.

· Autorka by měla načíst, porovnat a okomentovat alespoň ve stručnosti, zda existují podstatné rozdíly mezi zdůvodněními zkoumané problematiky v Gramática Descriptiva de la Lengua Española a v Nueva gramática de la lengua española a případně dalším základním referenčním zdroji.

·Mělo by být zřejmé, zda v článku použité příklady různých významů jsou autorčiny nebo zda pocházejí ze zdrojů či Intercorpu.

· Ačkoli je text jasně strukturován, autorka, dle mého názoru, chybuje v tom, že uvádí možné překlady konstrukcí al+infinitiv, a+infinitiv, de+infinitiv, con+infinitiv, por+infinitiv a para+infinitiv do češtiny v oddílu 2, který se jinak týká výhradně konstrukce al+infinitiv (viz str. 3 a následující). Toto téma by se mělo objevit v úvodu článku.

· Opravit následující:

1) partirura > partiTura

2) nuesto > nuestRo

3) doc. Čermáka > Čermáka (v akademických textech se neuvádí titul autorů).

Ke každé tabulce doporučuji doplnit popisek tak, aby jasně popisoval to, co tabulka obsahuje.

· Doporučuji mírně rozšířit závěr článku. V článku se představují mnohé zajímavé částečné závěry týkající se jednotlivých typů konstrukcí, které by měly být zahrnuty v závěru.

Doporučuji tento text k publikaci po zapracování výše uvedených připomínek (doporučení).

V Olomouci, 24. 2. 2013


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.