Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie „Kritická analýza tzv. Cutileirovho plánu pre Bosnu a Hercegovinu“

PhDr. Věra Stojarová, PhD.

Katedra politologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity Brno


Zpět


Předložený text Kritická analýza tzv. Cutileirovho plánu pre Bosnu a Hercegovinu analyzuje mírový plán mezinárodního společenství, který se pokusil zabránit vypuknutí etnického ozbrojeného konfliktu v jedné z bývalých republik jugoslávské federace, vytvořit administrativní rámec pro další fungování této entity a zprostředkovat politické řešení krize mezi hlavními regionálními aktéry.

Text je velmi dobře zpracován, pozitivně lze hodnotit jeho logickou posloupnost a metodické zpracování. Autor píše srozumitelným a čtivým jazykem, jeho závěry odpovídají v úvodu stanoveným cílům a jsou adekvátně zdůvodněny. Šíře uvedených zdrojů se jeví jako dostačující. Z textu je znatelné, že autor uvedené problematice rozumí a je schopen erudovaně přiblížit pro někoho dosti komplikovanou situaci na Balkáně. Pozitivní je i vyváženost textu a vyvarování se jednostranného pohledu. Na zvážení redakce je však ústřední téma textu – není analýza výše uvedeného mírového plánu již neaktuální?

Text představuje obohacení popisované problematiky v českém prostředí a může být přínosný i pro další zájemce o tuto oblast. Na zvážení je však adekvátnost rozsahu textu, který svoji délkou (více než 50 normostran) přesahuje obvyklá kritéria stanovená pro odborný článek, nicméně vzhledem ke komplexnímu autorově přístupu to nelze považovat za zásadní překážku pro publikaci. Je na zvážení redakce, zda takovýto rozsah není spíše na škodu článku a zda by se nedal článek publikovat v menším rozsahu či redukovat četné poznámky pod čarou. Drobné výhrady lze mít vůči některým nepřesnostem, autor např. ve svém vymezení konfliktů na území bývalé SFRJ uvádí v případě Chorvatska jako jednoho z aktérů i nástupnickou Armádu Juhoslávie (VJ), která však do konfliktu na rozdíl od své přímé předchůdkyně JNA nezasáhla, a naopak zde zcela opomíjí ozbrojené síly krajinských Srbů Srpska Vojska Krajine, které představovaly po roce 1991 pro Chorvatsko hlavního protivníka (s. 1.). Ne zcela vhodné v odborném textu je i použití neformálního názvu Arkanovi Tigrovi, pro polovojenskou formaci Srpska dobrovoljačka garda vytvořenou Ž. Ražnatovićem- Arkanem (s. 20). Diskutabilně může působit i používání zkratky BiH, kterou autor jinak rozepisuje jako Bosna a Hercegovina. V úvahu mohl autor vzít i současné oficiální označení bosensko-muslimského etnika Bošnjak, byť v dobovém kontextu je termín Muslim nepochybně adekvátnější, resp. mohl být v současnosti preferovaný název (slovensky: Bosniak, česky: Bosňák) zmíněn alespoň v poznámce pod čarou pro lepší orientaci některých čtenářů. Autorovi bych taktéž doporučila oprostit se od psaní v první osobě (domnívám se, přikláním se k názoru), které by se ve vědeckém textu nemělo objevovat.

Výše uvedené výhrady jsou však marginální mající doporučující charakter. Navzdory uvedeným připomínkám se z celkového hlediska jedná o velmi kvalitní text, a proto jej doporučuji k publikaci.

V Brně dne 24. 5. 2010


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.