Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Vzor formátu recenzních posudků pro časopis ČLOVĚK

 1. Nadpis „Posudek na (druh textu, jméno autora, název textu)“

 2. Jméno autora posudku s akademickými tituly

 3. Název organizace, za kterou autor posudek píše (např. Ústav politologie FF UK apod.)

 4. Text posudku

  Autor posudku by se měl při jeho koncipování inspirovat některými z následujících otázek:

  • Odpovídá název obsahu textu?
  • Jsou autorovy cíle dobře formulovány?
  • Odpovídají závěry cílům? Jsou dostatečně odůvodněné?
  • Obsahuje text odkazy na odbornou literaturu? Jsou tyto odkazy odpovídající a kompletní?
  • Je text napsán dostatečně jasně, srozumitelně a plynule?
  • Je text napsán výstižně? Neobsahuje nepodstatné či nesouvisející detaily?
  • Je prezentace problému kompletní?
  • Je autorův přístup dostatečně vědecký?
  • Je text metodologicky dobře zvládnutý?
  • Jsou zjištěné poznatky použitelné i pro jiné vědce?
  • Odpovídá text současnému stavu poznání v daném oboru?
  • Je text podstatným přínosem pro vědecké poznání?
  • Je zvolený přístup originální a inovativní?
  • Obohatí získané poznatky přímo nebo nepřímo společnost?

 5. Vyjádření „Doporučuji tento text k publikaci“ nebo „Nedoporučuji tento text k publikaci“

 6. Datum a místo sepsání posudku.

Výsledný text musí obsahovat minimálně 1800 znaků s mezerami. Doporučený maximální rozsah je 3600 znaků s mezerami.

Formát odstavce: Normální (MS Word), tj. font: Times New Roman, velikost písma: 12, řádkování: 1, zarovnávání: Vlevo.


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.