Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na studii Mgr. Jana Lomíčka „Časopis SSSR na strojke jako pramen ke studiu témat sovětské propagandy“

Prof. PhDr. Jančík Drahomír, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK


Zpět


Předkládaná studie Mgr. J. Lomíčka je zhuštěnou výslednicí jeho úspěšné diplomové práce. Pro zveřejnění z ní vybral jednu ze stěžejních částí zabývající se rozborem zcela unikátní propagandistické tiskoviny vydávané v několika jazykových mutacích, jež byla zacílena na formování pozitivního obrazu „země sovětů“ v období programového nástupu „výstavby socialismu“. Jedná se o tiskovinu, která svým grafickým pojetím držela krok s trendy evropské moderny. Tato skutečnost vedla autora k nastínění nejen jiných forem propagandistického působení, např. prostřednictvím organizovaného cestovního ruchu, ale zejména propojení mnohých reprezentantů ruského/sovětského avantgardního umění s oficiálním tzv. agitpropem. Těžiště studie spočívá v rozboru témat, jejichž prostřednictvím byla prezentována modernizační změna společnosti.

Volba názvu studie je věcně střízlivá a plně odpovídá autorovu záměru i vlastnímu obsahu. Vzhledem k tomu, že jmenovaná tiskovina měla svou klientelu i v Československu, tak si autor vytkl za cíl analyzovat její obsah, a přispět tím k objasnění růstu sympatií nezanedbatelné části československého obyvatelstva k Sovětskému svazu. Současně zamýšlel prezentovat jednu specifickou formu vytváření konstruktu pseudoreality, který měl být akceptován (a často byl) domácí i zahraniční veřejností jako pozitivní výsledek modernizačních změn nového sociálně ekonomického řádu. Autor rozpracoval zejména tento obecněji formulovaný záměr plně souznějící s tezemi vyslovenými v závěru studie.

Studie je nesporně přínosná, obrací se k závažnému tématu, v české práci historické dosud jen velmi málo rozpracovanému. Je založena na interpretaci zcela unikátního pramene, který její autor při svém studiu forem a působení sovětské propagandy doslova objevil. Text studie prokazuje důkladnou obeznalost autora s historiografických a virtuálním obrazem sovětské skutečnosti. Témata, jimiž je propagandistický záměr dokladován, jsou interpretována fundovaně a přesvědčivě (např. zrod hrdiny-budovatele). Jejich soubor je dostatečně reprezentativní a umožnil autorovi kompetentně formulovat závěry.

Koncept práce je promyšlený, po stránce metodologické zvládnutý. Nejinak je tomu i po stránce formální (o čemž svědčí pečlivě zpracovaný odkazový a poznámkový aparát). Výstavba textu je proto logická, jeho forma sdělná, drobné výhrady měl recenzent k některým stylistickým obratům, které s autorem nad textem probral.

Závěrem lze konstatovat, že autor svou studií rozpracoval aspekty historiografií dosud opomíjené, které otevírají nové možnosti ve výzkumu veřejného mínění a jeho ovlivňování. Jeho studie je tématicky nejen nová, nýbrž i smysluplná, neboť obsahuje nemálo inspirativních výzev. Z těchto i z důvodů výše uvedených plně doporučuji její text k publikaci.

V Praze, dne 4. 12. 2008

 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.