Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Lenky Němečkové „Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích“

Mgr. Martin Ledínský

Ústav výpočetní techniky UK, Oddělení knihovnických aplikací


Zpět


Předložená studie reaguje na rozvoj poměrně nové oblasti informační vědy a aplikovaných technologií, kterou folksonomie a proces značkování představují. Autorka ve studii předkládá souhrnný přehled principů značkování a folksonomie, analýzu současného využití folksonomie v praxi z hlediska individuálních i komunitních potřeb uživatelů, lingvistiky a technologických trendů a možnosti aplikace principů značkování a folksonomie do stávajícího knihovnicko-informačního prostředí 

Z předloženého textu je zřejmá autorčina erudice v otázkách spojených s teorií uživatelsky řízených systémů pořádání znalostí na straně jedné a na straně druhé znalost stávajících informačních systémů, které folksonomické metody využívají. 

Autorka výstižně pojmenovává problémy a poukazuje na realizovaná i možná řešení. Čtenář tak získává na relativně malém prostoru ucelený přehled o současném stavu popisované problematiky. Důraz je kladen na popis různých způsobů využití folksonomií v informačních systémech s ohledem na různé typy informačních objektů a různých uživatelských komunit. Text považuji celkově za kvalitní a pro čtenáře přínosný. 

Níže uvádím dílčí náměty a poznámky, které dle mého názoru mohou vést ke zlepšení obsahu studie: 

V úvodu by stálo za úvahu uvést, že se v českém jazyce pro výraz „tagování“ začíná používat české označení „značkování“, jak vidíme např. v české lokalizaci systému Primo, který je ve studii zmíněn. 

Významnou oblastí, která se úspěšně rozvíjí a kde je aplikováno značkování, jsou tzv. výstřižkové služby, např. clipmarks.com nebo amplify.com. Umožňují kromě URL archivovat také vybrané části obsahu, čím vzniká informační zdroj s vyšší hodnotou než klasické bookmarkové systémy typu delicious. Doporučuji tyto služby zahrnout do přehledu, případně krátce popsat jejich výhody a přínosy. 

Ve studii je naznačen problém vícejazyčnosti při tvorbě značek a klíčových slov. Stálo by za úvahu zmapovat, jakým způsobem je možné tento problém řešit, aby mohla mezinárodní komunita využívající své národní jazyky používat jednotný systém značek. 

Ve studii je zmíněn systém Google, který pomocí sledování využití vyhledaných záznamů automaticky vyhodnocuje informační chování uživatelů. Doporučuji zmínit ještě podobnou technologii, zaměřenou však více na oblast knihoven, a to technologii bX, která pomocí analýzy logů SFX generuje tzv. doporučení další vědecké literatury.  

Závěrečné hodnocení: Doporučuji tento text k publikaci.

V Praze dne 18. 3. 2010

Mgr. Martin Ledínský


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.