Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Lenky Němečkové „Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích“

Ing. Radek Holý

Výpočetní a informační centrum ČVUT, Praha


Zpět


Aktuálnost předloženého textu studie zaměřeného na využitelnost folksonomie a sociálního tagování v oblasti knihovnicko-informačních aplikací je v dnešní době informační exploze a strojového zpracování dat nesporná. Autorka tuto aktuálnost dokládá řadou závažných faktů v rámci popisné části studie. Studie obsahově zapadá do aktuálního úsilí o zefektivnění přístupu k všeobecně dostupným informacím pomocí moderně koncipovaných aplikací. 

Autorka v souladu s požadavky na obsah studie rozčlenila předložený text koncepčně velice správně do jednotlivých bodů, které vycházející s teoretické základny postavené na vysvětlení odborných pojmů a následného začlenění teoretických výkladů do praktických implementací. Takto definovaná koncepce je konzistentní s názvem práce a téma plně vyčerpává. Obsah studie je v souladu se stanovenými cíli a ty byly textem v celém rozsahu i v očekávané kvalitě splněny. 

Autorka v rámci teoretické části práce vhodně aplikovala řadu metod analytických a syntetických. Použila metodu obsahové analýzy, komparace a reinterpretace primárních a sekundárních informačních pramenů, při zobecňování a vyvozování závěrů využívala postup induktivně-deduktivní. Pro splnění vymezených cílů se použitý výčet metod jeví přiměřený.  

Studie je po obsahové stránce koncipována i zpracována výborně. Je hutná, kompaktní, přehledná, dobře strukturovaná, metodicky pojatá, poskytuje potřebné informace v potřebné kvalitě a v žádoucích souvislostech. Z hlediska systematičnosti, přehlednosti, formální úpravy stejně jako jazykové úrovně nemám k předloženému textu připomínek. Ve studii jsou prezentovány kvalitní poznatky dostatečné odborné úrovně. Jednotlivé stati odrážejí seriozní přístup autorky ke zpracování problematiky. Předložená studie je konzistentní jak vysoce kvalitním obsahem, tak i jemu přiměřenou formou. Autorka důsledně užívá odkazy na rozsáhlé, pečlivě vybrané, reprezentativní informační zdroje. Po vědecké stránce práce naplňuje stanovená kriteria pro studii.  

Autorka zmapovala celou šíři problematiky využitelnosti struktur Web 2.0 v oblasti knihovnicko-informačních aplikací jakožto činitele společného moderně koncipovaných informačních zdrojů, s nimiž se v současné společnosti setkáváme. Ze základních prvků struktury Web 2.0 je prezentována koncepce metod věcného popisu v knihovnicko-informační praxi s přesahem budoucího rozvoje v podobě návrh implementace těchto prvků jako sekundárního, paralelně využívaného popisu, který by rozšiřoval dosavadní praxi o přidanou hodnotu sledování vývoje terminologií a aktuálních uživatelských potřeb. Tyto postřehy jsou dokázány na již budovaných informačních systémech.  

Předložená studie představuje hodnotný příspěvek k problematice rozvíjení informačně technologických kompetencí v oblasti přístupů k informacím. Přispívá k rozvoji oboru Kognitivní informatika a to všestranným, shrnujícím rozpracováním teoretických, praktických a metodologických aspektů Folksonomie a sociálního tagování.  

Konstatuji, že předložená studie na téma „Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích“ popisuje tvůrčím způsobem dané téma, proto doporučuji tento text k publikaci. 

V Praze dne 5. 4. 2010


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.