Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Jaromíra Patočky Zemská správa v Čechách a veřejnost v letech 1890 až 1908

PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.

Národní archiv Praha


Zpět


Autor v úvodu (kap. 1) vysvětlil svůj záměr, ve druhé kapitole stručně připomíná postavení české zemské správy a její dvě hlavní instituce zemský sněm a zemský výbor. Ve třetí kapitole popisuje jednotlivé agendy, jež úřady spravovaly v období přelomu 19. a 20. století. Přibližuje též za tím účelem vytvořené speciální komise, resp. spolupracující ústavy. Autor připojuje určitá hodnocení aktivit v jednotlivých oblastech v této době. Řada dalších, vysvětlujících informací, resp. jednotlivých příkladů, je v této části napěchována do poznámek pod čarou, někdy možná s ohledem na téma článku zabíhajících do zbytečných marginálií. Čtvrtá kapitola, týkající se veřejných financí, rekapituluje významnější příjmové a výdajové složky zemského rozpočtu a jejich procentuální poměr v jednotlivých oblastech v roce 1902. Zde by bylo na místě srovnat s dalšími rozpočty v inkriminovaných letech 1890–1908, aby se ukázaly tendence v rozpočtu. Pátá kapitola stručně připomíná omezení funkčnosti zemské politiky v důsledku národního konfliktu. Kapitola šestá naznačuje tendence úvěrové politiky a podporu výstavby železnic. V sedmé kapitole autor jen letmo připomíná problematický stav zemských financí. Kapitola osmá by měla být soudě z názvu článku stěžejní, nicméně popis vztahu veřejnosti k zemské správě se omezuje na obvyklá zjištění – volby, obstrukce, volební reforma, finanční zájem učitelů, kritika zavádění dávek. V závěru autor shrnuje, že agenda zemských úřadů byla široká, kompetence ve státní správě malé, jejich akčnost a funkčnost omezoval česko-německý konflikt, přičemž veřejnost byla manipulována tiskem.

Autor formuloval své cíle jasně a přehledně v úvodu, nicméně jsou evidentně pro takto malý formát článku příliš široké. V úvodu autor také analyzuje okruh pramenů, jejichž pomocí dané téma uchopuje. Jedná se především o odbornou literaturu a o sondy do archivního materiálu a soudobého tisku. Těžiště textu je položeno na deskripci fungování zemské správy, veřejnost přišla v textu poměrně zkrátka. Autor také nevysvětlil, proč volí zrovna rozmezí let 1890–1908.

Co se týče struktury textu, neodpovídá členění v úvodní kapitole, kde autor naznačuje rozdělení textu (vyjma úvodu) do tří (resp. čtyř – finance) částí. To se mu daří dodržet jen do kap. označené č. 4. Zbytek textu (původně tzv. třetí část) je pak členěn zvlášť, což vede i k určité asymetrii kapitol. Vedle toho v kapitole označené autorem jako č. 4 vypadl v úvodu slibovaný popis vztahu zemské správy a nižších orgánů samosprávy, což ovšem nevadí.

Příspěvek je psán srozumitelně, přináší přehledný (i když místy spíše jen načrtnutý) pohled na vytčenou problematiku, odkazuje na odbornou literaturu a prameny, přičemž prezentace problému je vědecká a kompetentní.

Z toho důvodu, po napravení některých drobných nedostatků a překlepů, doporučuji tento text k publikaci.

V NA Praha 22. 7. 2010


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.