Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Jaromíra Patočky Zemská správa v Čechách a veřejnost v letech 1890 až 1908

PhDr. Hana Svatošová

Archiv hlavního města Prahy


Zpět


Předložený text J. Patočky je příspěvkem k dějinám novodobé správy v Čechách, tedy k tomu oboru historického bádání, který je stále – až na výjimky – stranou zájmu domácí historické obce, ačkoli se jedná o problematiku, jejíž poznání je důležité i pro pochopení současných správních systémů a jejich funkce. J. Patočka se konkrétně věnuje zemské správě a samosprávě v Čechách na přelomu 19. a 20. století – v době, kdy samosprávný život v českých zemích zažívá jeden z vrcholů svého vývoje, avšak současně je již paralyzován stupňujícím se česko-německým antagonismem. 

Studie J. Patočky je založena na důkladném studiu klíčových archivních pramenů uložených v Národním archivu (fond Český zemský sněm a Zemský výbor v Čechách) a dobové odborné literatury. Autor je zároveň obeznámen se současnou, nepříliš hojnou, historickou produkcí k tématu. Studie využívá tradičního a osvědčeného přístupu dějin veřejné správy s popisem jejích jednotlivých agend, se zvláštním zaměřením na zemské finance. 

Zásadní problém zpracování tohoto, jinak záslužného, příspěvku vidím v tom, že jeho autor dostatečně neodlišuje a neprecizuje dva základní typy správního systému v českých zemích, tj. samosprávu a státní správu. Přitom je z jeho textu zřejmé, že těžiště příspěvku spočívá v rozboru působnosti zemských samosprávných složek. Druhou podstatnější výtku mám vůči užití termínu veřejnost: tu autor redukuje na projevy nespokojenosti určitých společenských skupin vůči konkrétním opatřením zemské správy nebo na konfliktní zájmy dvou hlavních etnik žijících v Českém království. Nenajdeme tu však zmínku např. o voličské základně, o složení zastupitelských sborů, o tom,  jakým způsobem jednotlivé sociální skupiny ovlivňovaly rozhodování složek zemské správy apod. Proto soudím, že název studie neodpovídá jejímu obsahu a doporučuji jej změnit. 

K podobě textu mám ještě několik připomínek drobnějšího rázu:

Některé informace, které autor uvádí v poznámkách, by pro svou důležitost měly být začleněny do textu. Stylistické neobratnosti někdy ztěžují správné pochopení autorova sdělení. Po formální stránce bych vytkla nejednoznačné užívání kurzívy, nesprávné užití velkých písmen u názvu institucí (Zemský výbor, Zemský sněm), občasnou chybnou interpunkci; u citací archivního materiálu postrádám uvedení inventárních čísel a rovněž doporučuji užívat názvů německých institucí v originální podobě, nikoliv v českém překladu. 

Závěr:

Přes to, co bylo výše napsáno, pokládám studii Jaromíra Patočky za přínosný příspěvek k poznání činnosti zemské samosprávy v Českém království ve vymezeném časovém úseku. S autorem jsem podrobně projednala jak výše uvedené výhrady, tak další jednotliviny, které jsem zde nezmínila. Předpokládám proto, že J. Patočka mé konkrétní připomínky a návrhy zapracuje do definitivní podoby svého textu. Po navrhovaných úpravách doporučuji předkládanou studii k publikování v časopise ČLOVĚK.   

V Praze dne 21.9.2010


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.