Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Ivany Příbramské „Informační chování v prostředí vysokých škol

doc. Ing. Jan Pour, CSc.

Katedra IT VŠE, Praha


Zpět


Předložená studie je věnována problematice informačního chování v prostředí vysokých škol a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. V teoretické části jsou vyloženy základní pojmy spojené s informačním chováním, mezi které patří např. informace, hledání informací a chování při hledání a vyhledávání informací a další příbuzné koncepty (informační přesycení, znalostní mezery, informační chudoba a digitální propast), je shrnut historický vývoj této části informační vědy a stručně představeny modely informačního chování. Praktická část se věnuje uživatelům informací v oblasti vysokého školství, jejich klasifikaci a informačním potřebám. Na závěr jsou představeny informační systémy VŠ s ohledem na jejich roli v uspokojování informačních potřeb v této oblasti. 

Práce je dobře strukturovaná a psána čtivým jazykem. Obsahově je zaměřena na aktuální problematiku, která se stává důležitou součástí snah o zvýšení efektivity vysokých škol jako vzdělávací i výzkumné instituce. V obou případech sehrávají informační a komunikační technologie důležitou rolu. 

Prosím o dopracování vhodných odkazů v rámci první kapitoly a v rámci posledního odstavce na straně 14. Za důležité považuji formulování základních tezí a jejich potvrzení, ověření resp. objasnění v závěru textu. Nabízí se také bližší porovnání zahraniční situace popsané v literatuře se situací u nás. V současnosti text vhodně vychází ze základních definic, ale získává tím spíše didaktický charakter, a bylo by proto vhodné do něj tyto pohledy včlenit. Bylo by též vhodné  

Teoretickou část by bylo vhodné – v rámci dalšího rozpracování tématu – doplnit o podrobnější rozšíření praktické části nejlépe formou vhodných šetření. Dále bych doporučoval využít příklady uvedených informačních systémů k jejich aplikaci na uváděná obecnější konstatování a provést jejich strukturovanější zhodnocení tak, aby došlo k jejich představení s ohledem na jejich roli v uspokojování informačních potřeb. Za vhodný bych považoval i přehled vhodných hodnotících kritérií a příp. doporučení jejich hodnot. Pro celkový koncept by pak v neposlední řadě posloužila i ilustrace celkové architektury informačního systému vysoké školy s vazbou na zvolené role a tím i jejich informační potřebu a její hodnocení. V praktické části by bylo vhodné případně využít vhodných šetření pro potvrzení tezí. Přes výše uvedené připomínky doporučuji tento text k publikaci.

V Praze, 26. 3. 2010

doc. Ing. Jan Pour, CSc.


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.