Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Ivany Příbramské „Informační chování v prostředí vysokých škol

Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT


Zpět


Autorka ve své studii analyzuje oblast vysokého školství s ohledem na informační potřeby jednotlivých členů akademické obce, neakademických zaměstnanců vysokých škol i veřejnosti. Na základě konceptů nejvýznamnějších autorů zabývajících se problematikou informačního chování definuje pojem informace a jemu příbuzné pojmy hledání informací, informační chování a informační potřeby. Na tuto teoretickou část navazuje část praktická, ve které autorka podrobně klasifikuje uživatele v oblasti vysokých škol a následně identifikuje jejich informační potřeby ve vztahu k dané vysoké škole. Závěrem shrnuje nejvýznamnější informační systémy vysokých škol v Evropě i v České republice včetně konkrétních nejvíce využívaných či nejpodstatnějších systémů. 

Studie Mgr. Ivany Příbramské představuje velký přínos v oblasti identifikace informačních potřeb ve vysokoškolském prostředí v ČR s potenciálním využitím při vytváření či aktualizaci vysokoškolských informačních systémů. Informační systémy, studijní i administrativní, významným způsobem ovlivňují celkovou úroveň vysokých škol. V tomto ohledu přináší předkládaná studie unikátní komplexní analýzu stávající informační situace a informačních potřeb, která může sloužit jako podklad pro vytváření či audit informačních systému vysokých škol. 

Autorka projevila velký přehled v problematice definice pojmu „informace“, která je v literatuře z oboru informační vědy diskutována v mnoha různých pojetích. Studie přehledně shrnuje koncepty pohledu na pojem informace v kontextu informačního chování od českých i zahraničních autorů. Dalším nesporným terminologickým přínosem studie je definování nových příbuzných pojmů, které se vyvíjejí v anglické terminologii, přičemž v českém jazyce neexistují jejich přímé ekvivalenty či unifikovaná pojmenování – informační přesycení, znalostní mezera, informační chudoba, digitální propast.  

V praktické části autorka prezentuje jednotlivé kategorie aktuálních i potenciálních uživatelů vysokoškolských informačních systémů a specifikuje jejich diverzifikované informační potřeby a požadavky. K této části textu je nutné podotknout, že studie pokrývá veškeré aktivity, které jsou ze strany studentů na vysoké škole vykonávány, a detailně popisuje specifika jejich informačních potřeb. Zmíněni jsou i uživatelé se specifickými potřebami, jejichž informační požadavky jsou ve srovnání s nehandicapovanými studenty odlišné.  

Na závěr autorka popisuje informační systémy či aktivity v této oblasti, které jsou v České republice i v zahraničí nejrozšířenější. Jedná se o velmi erudovaný a podrobný popis a dokládá autorčinu dobrou orientaci v oblasti vysokoškolské administrativy.  

Všechny části studie na sebe logicky navazují a utváří velmi komplexní, ucelený a podrobný popis problematiky informačního chování na vysokých školách od teoretického základu až po konkrétní aplikace. Celkově studie Mgr. Ivany Příbramské představuje velký přínos pro rozvoj informačních systémů na vysokých školách a zprostředkovaně i pro rozvoj vysokých škol samotných. Text však spíše popisuje aktuální situaci a postrádá hypotézy a analýzy konkrétních praktických řešení. Pro budoucí rozpracování této tematiky doporučuji autorce formulovat hypotézy a následně je na základě analýzy vyhodnotit. Účelné by též bylo uvedené závěry demonstrovat na konkrétním zvoleném informačním systému. V poslední řadě by pro komplexní analýzu tematiky bylo zajímavé realizovat obdobný výzkum i v zahraničí a tyto výsledky porovnat se situací v ČR. Doporučuji tento text k publikaci.

V Praze, dne 9. 4. 2010

Mgr. Ilona Trtíková


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.