Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek Mgr. Alexeje Sevruka Románová tvorba Jurije Andruchovyče a její recepce ve světle ukrajinské literární kritiky

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.

Ústav východoevropských studií FF UK


Zpět


Předkládaný článek se zabývá románovou tvorbou Jurije Andruchovyče, jednoho z nejznámějších současných ukrajinských spisovatelů, jehož literární dráha začala v 80. letech minulého století. Tento autor, jehož jméno bývá nejčastěji spojováno s dnes již legendárním performativně-karnevalovým uskupením „Bu-Ba-Bu“, je považován za jednoho z nejvýznamnějších představitelů postmoderního diskursu v ukrajinské literatuře. Není překvapivé, že se jeho tvorba těší značnému zájmu ukrajinské literární vědy a kritiky, což je bezpochyby z velké části dáno skandálním potenciálem jeho díla. Vzhledem ktomu, že v českém prostředí vysoký zájem o Andruchovyčovu tvorbu sledovat nelze, je třeba pozitivně hodnotit již samotný záměr uvést toto jméno do českého kontextu. Přestože autor článku v úvodní části detailněji nespecifikuje a neformuluje svůj cíl (ten je naznačen pouze v názvu), je patrné, že jeho záměrem bylo vytvoření jakési základní databáze stěžejních metod, koncepcí a textotvorných postupů charakteristických pro Andruchovyčovu tvorbu (zvláště románovou) na základě výzkumu ukrajinských literárních vědců; článek je tedy z velké části komentovaným přehledem odborné literatury věnované Andruchovyčovi.

Výklad působí celkově vyváženým dojmem a je dobře strukturován. Drobnou námitku by bylo možné vznést k umístění základní charakteristiky Andruchovyčovy tvorby doprostřed textu, což se nezdá být nejvhodnějším řešením - nabízí se logičtější umístění na začátek článku vzhledem k celkovému obecnému tónu této charakteristiky. Výběr analyzované literatury sice není rozsáhlý, ovšem neopomíjí ty práce, které mají zásadní význam pro další interpretaci; naopak nezabývá se těmi texty, které tíhnou k analýze méně podstatných dílčích aspektů, případně jsou příliš motivovány ideologickými hledisky. Sevrukovo hodnocení literárněvědných textů se odvíjí dvěma základními směry: autor se v první řadě pokouší stručně analyzovat podstatu dvou diametrálně odlišných hodnotících odnoží literární kritiky (jedná se zde o konflikt mezi příznivci postmodernismu a zastánci tradičního, „obranného“ diskurzu), čímž zasazuje Andruchovyčovu tvorbu do širšího kontextu a naznačuje metodologické problémy současné ukrajinské literární vědy. Za druhé se zaměřuje na poznatky týkající se základních „konstant“ Andruchovyčových románů, přičemž se neomezuje na pouhou mechanickou prezentaci izolovaných závěrů jednotlivých vědců, ale shromážděné výsledky přehledně systematizuje. V závěrečných pasážích článku se podle všeho přiklání k vlastní analýze Andruchovyčovy tvorby, neboť zde chybí odkazy na literárněvědné práce ukrajinských osobností; na základě závěrečného přehledu literatury se však můžeme domnívat, že se zde nechává inspirovat studiemi českých literárních vědců (iniciační schéma románů, práce s tradičními literárními toposy). Zde je třeba podotknout, že exaktnější odkazy v této části textu by byly na místě. 

Celkově můžeme konstatovat, že Sevrukův text může v českém prostředí sloužit jako velmi dobrý základ pro komparativní studie, v kontextu ukrajinské literární vědy pak může být jedním z možných impulsů k „odizolování“ ukrajinského pohledu, jenž je stále do značné míry zatížen ideologickými kategoriemi různého druhu. 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.