Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek Mgr. Alexeje Sevruka Románová tvorba Jurije Andruchovyče a její recepce ve světle ukrajinské literární kritiky

Mgr. Petr Kalina, Ph.D.

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity


Zpět


Předložená literárněvědná studie představuje zdařilé zpracování zvoleného tématu. Její autor prokázal velmi dobrou orientaci v tvorbě Jurije Andruchovyče i v literárně-kritické literatuře ukrajinské i české provenience, která tvorbu tohoto ukrajinského literáta reflektuje. Studie nabízí jak komentáře k dosavadní reflexi Andruchovyčova díla (plně v souladu s názvem stati) tak i výsledky autorova vlastního kritického myšlenkového procesu. Autorovy cíle jsou v textu jasně formulovány a následně i odůvodněny. Text je logicky členěn a je psán čtivým literárněvědným stylem. Nutno však podotknout, že bude ještě muset projít jazykovou a typografickou revizí. Autor postupuje metodicky správně a opírá se o slušnou řádku relevantních pramenů a literatury.

Přínos příspěvku je možné vidět nejméně ve dvou rovinách. Za prvé studie obohatí stále ještě velmi malý počet kvalitních odborných textů české ukrajinistiky, které se týkají současného literárního procesu na Ukrajině. Tímto způsobem bude přínosem pro vědecké poznání předmětného fenoménu. Kromě toho autor v závěru textu vyjmenovává dosud nezpracované aspekty reflexe Andruchovyčovy tvorby, jež by se mohly stát inspirací pro studie dalších badatelů. Za druhé fakt, že je text psán v češtině a bude publikován v obecně přístupné elektronické formě, napomůže potřebnému rozšiřování povědomí české odborné i široké veřejnosti o důležitém výseku ukrajinské literatury posledních 30 let. Je totiž nutno mít na paměti, že Jurij Anduchovyč je ve své zemi právem považován na jednoho z nejvýznamnějších současných literátů, avšak v našich zemích je jeho jméno (na rozdíl např. od sousedního Polska) obecně takřka neznámé. Publikace předloženého textu tak jistě napomůže tento deficit snížit a možná podnítí některého z čtenářů k bližšímu seznámení s tvorbou tohoto autora, jehož některá díla máme k dispozici v českém překladu.

Z uvedených důvodů doporučuji předložený text po jazykové a typografické revizi k publikaci.


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.