Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek na článek Vztah literatury a společenské situace: postkolonialismus v pojetí Edwarda Saida

prof. Anna Housková 

Ústav románských studií FF UK


Zpět


Článek výstižně shrnuje a komentuje pohled na kulturu a literaturu, jak jej promýšlel Edward Said. Jeho úvahy o „orientalismu“ autorka oprávněně čte v obecnější rovině jako model vztahu evropské civilizace k jiným kulturám. Studie se vyznačuje porozuměním pro postoje prosazované současným západním myšlením, schopností postihnout stěžejní myšlenky a mít celkový nadhled. Je jasně rozvržená a vyzrále formulovaná, s profesionálním zapojením odborné literatury. Dokládá podle mého názoru podnětnost zvoleného přístupu k literární historii, který v mladé generaci nabývá na síle: zájem o kontextové studium literatury, jejíž interpretace má na zřeteli mimoliterární souvislosti na daném kontinentu (kulturně-historickou specifičnost, případně i politickou situaci), a zapojení komparatistiky (spíše než „univerzální“ literární teorie) do oborového bádání.           

U tzv. postkolonialismu je možno na okraj podotknout, že tyto módní směry (podobně například „kulturální studia“), jejichž produkcí se vyznačuje zejména anglofonní prostředí, mají sice výhodu v tom, že podnítí diskusi a dají do oběhu moderní nálepku, avšak bývají neméně sebestředné než eurocentrismus, jejž kritizují. Například ve vztahu k hispanoamerickému světu – dvě stě let po skončení kolonie a po dlouhé vlastní reflexi v hispanoamerické filosofii kultury – se zdá nový postkolonialismus spíše opožděný.           

Ovšem autorka článku si jisté meze Saidova pohledu uvědomuje a přijímá jeho koncepci s kritickým nadhledem, který dokládá konfrontací s Foucaultovou teorií diskursu. Oporou jsou pro ni citované názory na Saidův přístup, svědčící o širší znalosti současné diskuse, ale v pozadí patrně i fakt, že v jejích dalších pracích je předmětem jejího odborného zájmu právě hispanoamerické myšlení.            

Doporučuji tento text k zveřejnění.

 

 

 


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.