Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


Posudek studie Lenky Vlčkové Způsob „uchopení“ feminity v 2. polovině 19. století : tělo, tradice a církev jako determinant výchovy aneb disciplinace, lokalizace, panoptikum.

PhDr. Marie Bahenská, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.


Zpět


Autorka se ve svém článku snaží zaznamenat pohled na ženu 19. století s ohledem na biologickou determinaci a tělesnost. Věnuje se v této souvislosti také zrození věd o ženě v době osvícenství, kdy začalo být objektem zájmu ženské tělo a předmětem zkoumání rozdíl mezi oběma pohlavími (daný např. jejich schopnostmi, tělesnými i duševními vlastnostmi). Jedná se o problematiku zajímavou, byť nepříliš často zpracovávanou, mj. i pro obtížně dostupné prameny osobní provenience, jak autorka sama upozorňuje. V této souvislosti bych ovšem upozornila na knihu Mileny Lenderové A ptáš se, knížko má... Ženské deníky 19. století (Praha 2008) a práce Libuše Heczkové, které se podobnou problematikou zabývají a jejichž uvedení v seznamu literatury by bylo vhodné.

Studie je dobře metodologicky ukotvená, má jasně danou strukturu, nepostrádá definování užívaných pojmů, včetně odkazů na jejich případně odlišné chápání v další literatuře. Domnívám se, že velmi šťastně bylo zvoleno jako východisko pohlaví a biologická determinace, neboť se v průběhu celého 19. století jedná o postoj zásadní. Přes dynamiku společenského vývoje, na který autorka správně upozorňuje v souvislosti s procesem industrializace, role ženy zůstávala ve své podstatě neměnná a snahy o změnu ve fungování rodiny nebývaly přijímány s pochopením. To je dokládáno řadou příkladů a činností socializačních institucí, které měly být dohližiteli nad tradicí. V jejich práci jim výrazně napomáhali i jedinci, autorka se sice více soustředí na institucionální působení, ale je zřejmé, že důležitou roli při tzv. disciplinaci sehrávali také manželé, rodiče, starší bratři, poručníci. Důležitý a správný je také postřeh o vymezení ženského prostoru mužem a teprve následným ženiným ztotožněním s určeným rámcem působnosti.

Poměrně rozsáhlé části studie jsou věnovány vnímání zdravotního stavu žen dobovou společností, pro niž byla žena často symbolem nemocnosti a zranitelnosti, jak autorka připomíná, opět se tedy jedná o chápání ženy především skrze její tělesnost. Za velmi zdařilou považuji 4. kapitolu, která analyzuje a interpretuje mezigenerační vztahy žen v rodině, roli matek při výchově dcer. Plně souhlasím s autorčiným tvrzením o paradoxu ve výchově, kdy poukazuje na vnímání ženy skrze tělesnost, ale přitom naprostou nepoučenost a nevědomost dívek v této oblasti (s. 12). Vychází přitom z osobních záznamů, vzpomínek a dobové evropské beletrie, zároveň velmi fundovaně odkazuje na soudobou odbornou literaturu. Roli církve při disciplinaci ženy je věnována 5. kapitola, konstatující významný vliv církve v oblasti školství a výchovy a její dohled nad dodržováním mravních zásad. Žena měla být nositelkou vlastností, které církev hodnotila nesmírně vysoko, např. obětavosti, víry, skromnosti, samozřejmé je oceňování panenství a cudnosti. Příruček popisujících žádoucí chování a vzhled křesťanské dívky vycházela celá řada, jak dosvědčují odkazy na dobovou literaturu.

Studie se soustředí na zvolené téma, je vhodně strukturována (chronologicky i věcně) a lze ji chápat jako kvalitní příspěvek k bádání o ženském hnutí a genderové problematice.

Text doporučuji k publikaci.

17. 6. 2011, Praha


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.