Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize „Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století“ (P. Voit)

Vydáno dne 01. 05. 2007 (3028 přečtení)

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. Praha : Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006. 1350 s., 160 s. obr. příl. ISBN 80-7277-312-7.

Ke konci roku 2006 vydalo nakladatelství Libri již dlouho očekávanou publikaci nazvanou Encyklopedie knihy, která ve velké míře shrnuje a obohacuje knihovědné bádání. Doposud vydávané práce se totiž buď úzce zaměřovaly na určité téma, nebo se soustřeďovaly především na jazykově česká bohemika. Publikace je podle autorových slov určena primárně pracovníkům knihoven, archivů, galerií a muzeí. Velmi užitečná bude studentům a pedagogům různých stupňů škol knihovnického, uměleckého a grafického zaměření. Praktické využití najde také v antikvariátech a zde obsažené informace zaujmou i sběratele či bibliofily.

Tato publikace začala původně vznikat jako učební text pro studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, který se postupem času rozrostl, až musel být strukturován do abecedně řazených hesel, kterých je nyní 2 420. Početně převažují biografická (1 371) a věcná (922) hesla. Encyklopedie si neklade za cíl shrnout veškerou knihovědnou problematiku a příbuzné obory. Zaměřuje se hlavně na otázky spojené s knihtiskem. Opomenuty však nejsou ani příbuzné obory, jako například tiskové písmo, papír, pergamen, knižní vazba, ale také žánrový systém náboženské i světské literatury, bibliografie a textologie. „Mimořemeslné“ aspekty, jako je například společenská role knihy či interakce mezi textem a čtenářem, jsou ale sledovány jen v nezbytně nutné míře, aby zůstalo zachováno spojení mezi výrobou, distribucí a recepcí soudobé knihy. Historické exkursy jsou vynechávány úplně.

Časově Encyklopedie zabírá období od vzniku evropského knihtisku kolem poloviny 15. století až po nástup industrializace v první třetině 19. století, místy s přesahy do středověku, ale také až do druhé poloviny 19. století. Největší důraz je však kladen na období 17. století.

Slovníkové uspořádání a koncipování jednotlivých hesel je zaměřeno tak, aby se co nejvíce zachovala informační celistvost, napomáhající využívání textu i laickou veřejností. Heslář, umístěný na začátku knihy, pomáhá čtenáři s orientací a správnou volbou hledaného termínu. Je rozdělen do 13 skupin, které se pak ještě dále dělí – Papír (65), Písmo a písmolijectví (113), Grafické techniky (61), Knihtisk (96), Tiskaři, nakladatelé a knihkupci v zahraničí (421), Tiskaři, nakladatelé a knihkupci v Čechách a na Moravě (285), Ilustrátoři (670), Kartografové (42), Textové prvky knihy – struktura slovesných částí (38), Výtvarné prvky knihy – dekor a ilustrace (91), Literární typologie (349), Knižní vazba (171), Knižní obchod (18). Pro lepší orientaci a sledování vzájemných souvislostí jsou v textech u jednotlivých hesel Encyklopedie související použitá klíčová slova označena šipkou. Vyžaduje-li to ráz hesla, jako je tomu například u některých věcných hesel, jsou pak ještě podle potřeby členěna do samostatných částí, označovaných číslem.

K prvotní orientaci a práci s Encyklopedií postačí již jmenovaný heslář. Pro jemnější vyhledávání pak slouží rejstříky – rejstřík jmenný a věcný, rejstřík citovaných tisků a soupis odborné literatury.

Encyklopedii nalezneme biografická (1 371), věcná (922), ale i geografická hesla (127). Otázka oblíbeného užívání variantních forem jmen u osobností raného novověku je řešena tak, že v záhlaví je vždy uváděna formalizovaná forma jména a v závorce pak ostatní, často užívané tvary a nakonec biografická data. Všechny formy jména jsou pak vyhledatelné pomocí rejstříku. V heslech jsou často citovány odkazy na soudobá literární díla. Jména středověkých autorů jsou uváděna v latinizované formě, jména novověkých autorů v příslušné národní jazykové podobě. Názvy děl jsou transkribovány a odlišeny kurzivou. Místa vydání jsou uváděna podle současného úzu a letopočet zásadně arabskými číslicemi.

Biografická hesla podávají primárně informace o tiskařích, ilustrátorech, vynálezcích a „inovátorech“. Z příbuzných oborů jsou výběrově zpracováni kartografové, nakladatelé, knihkupci a knihvazači. Čeští a moravští tiskaři jsou zpracováni důsledně. U ostatních osobností je důraz kladen na to, aby byly spjaty s domácím prostředím. Dalším kritériem výběru pak bylo uvést nejvýznamnější zahraniční osobnosti a jejich stěžejní práce. Patrně z důvodu udržení kontinuity jsou tiskařská hesla prezentována prostřednictvím průřezových medailonů koncipovaných od nejstaršího člena rodiny k nejmladšímu. Jsou sem zařazovány i informace o tovaryších či faktorech, kteří v tiskárně působili, ale nemají svoje samostatná hesla. K vyhledání všech osob, které jsou zpracovány či zmiňovány v Encyklopedii, slouží jmenný rejstřík, kde jsou uváděny i osoby bez vlastního hesla.

Věcná hesla jsou vedena snahou o unifikaci domácí odborné terminologie. Každé záhlaví technologicky orientovaného hesla je doplněno o etymologickou souvislost a anglický, francouzský a německý ekvivalent.

Geografická hesla mají polytematický ráz a jejich úkolem je nastínit vývoj knižní kultury. V rámci České republiky jsou rozlišeny Čechy a Morava, v ostatních případech jsou respektovány současné politicko-geografické hranice. Pro názvy měst a míst je užíváno současného pravopisného úzu a nejsou zmiňovány historické názvy (ani v rejstřících).

Hesla Encyklopedie jsou doplněna o přehled české i cizojazyčné odborné literatury, která je dělena na bibliografické soupisy, monografie a články v časopisech a sbornících, oborové lexikony. Celkem je zde uvedeno okolo 6 000 tištěných titulů, souhrnně zpracovaných ještě v soupise odborné literatury. Případné internetové verze těchto textů nebyly brány v úvahu.

Publikace nebyla ochuzena ani o bohatý obrazový doprovod, který je cenný také z toho důvodu, že větší část zde uváděných ilustrací a vazeb je publikována poprvé.

Dá se konstatovat, že je až s podivem, že takovouto publikaci zvládl napsat jeden člověk, bez výrazné institucionální podpory. Encyklopedie knihy byla nominována na cenu Magnesia Litera za nakladatelský počin roku 2006. Zároveň jí byla Jednotou tlumočníků a překladatelů udělena cena Slovník roku 2007. Petr Voit byl v roce 2006 oceněn medailí Z. V. Tobolky za rozvoj českého knihovnictví.


Celý článek | Autor: PhDr. Petra Večeřová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.