Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize „Nový historismus/New historicism“ (J. Bolton, ed.)

Vydáno dne 01. 05. 2007 (3310 přečtení)

BOLTON, Jonathan (ed.). Nový historismus/New historicism. Přeložili Marek Sečkař a Olga Trávníčková. 1. vyd. Brno : Host, 2007. 318 s. Teoretická knihovna; sv. 10. ISBN 978-80-7294-217-6.

Antologie textů k jednomu z nejvýznamnějších proudů soudobého sociálněvědního bádání, založeném na kontextualizování literárního díla v širokém slova smyslu, na popisu/výkladu literárního díla – jen pro jistotu připomínám, že literární dílo/text je základem práce všech sociálních věd – jako výsledku působení řady časových a v tomto smyslu historických vlivů, působení jak v okamžiku vzniku díla, tak v okamžiku jeho recepce, přičemž dané dílo v kontextu nejen vzniká, ale samo kontext také vytváří. Třebaže se nový historismus zrodil v 80. letech 20. st. v prostředí americké literární vědy, konkrétně v oblasti popisu a výkladu literárních děl období renesance, a vznikal původně v opozici vůči převládajícímu paradigmatu, dnes již sám představuje jeden z hlavních proudů literární teorie obecně a zároveň jeden z nejlepších příkladů interdisciplinárního přístupu, jenž dovedně manévruje mezi Skyllou klasického strukturalismu a Charybdou klasického historismu.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část, kratší a nadepsaná „Předchůdci“, obsahuje texty tří autorů, jež sice nelze zařadit do proudu nového historismu, ale kteří měli svou prací na zformování tohoto proudu nemalý vliv. Jedná se o texty antropologa Clifforda Geertze, filosofa Michela Foucaulta a historika Haydena Whitea. Z Geertzova díla zde najdeme části eseje Hluboká hra: poznámky ke kohoutím zápasům na Bali (Deep Play: Notes on the Balines Cookfight, 1973), Foucaulta reprezentuje výňatek z prvního dílu jeho práce Dějiny sexuality (Histoire de la sexualité, 1976), White je zastoupen pasáží z eseje Literární postupy při reprezentaci faktů (Fiction of Factual Representation, 1976). Zvláštní ocenění si přitom zaslouží překlad Whiteova textu – zatímco Geertzův a Foucaultův text už v češtině dostupné byly, Hayden White zůstává dlouhodobě stranou zájmu překladatelů.

Hlavní část knihy, nadepsaná „Stanoviska a debaty“, obsahuje devět různě dlouhých textů věnovaných přímo problematice nového historismu (či nových historismů). Zastoupeny jsou jak teoretičtěji zaměřené texty, jež uvažování v tomto směru založily a vymezovaly – případně texty reflektující následnou debatu na toto téma –, tak texty zaměřené konkrétněji, uvedené pro příklad praktického využití jmenovaných přístupů. Mezi první můžeme zařadit úvod Stephena Greenblatta k jeho knize Moc forem v anglické renesanci (The Power of Forms in the English Renaissance,1982), článek Rezonance a úžas (Resonance and Wonder, 1990) od téhož autora, článek Louise Montrose Literární studie o renesanci a předmět historie (Renaissance English Studies and The Subject of History, 1986) či úvod Stephena Greenblatta a Catherine Gallagherové k jejich společné knize Nový historismus v praxi (Practicing New Historicism, 2000). Příkladem druhého typu textu je Greenblattova studie Neviditelné střely (Invisible Bullets, 1987). Mimo to zde najdeme ještě další text Catherine Gallagherové a texty Jean E. Howardové, Waltera B. Michaelse a Thomas W. Laqueura.

Kniha je doplněna stručnou předmluvou a obsáhlejším doslovem editora, bibliografickými údaji o původních zdrojích přeložených textů, krátkými životopisnými medailony autorů textů (akademická dráha, bibliografie) a jmenným rejstříkem.

Edice Teoretická knihovna, v níž práce vyšla, je společným projektem nakladatelství Host, Ústavu české literatury a literární vědy UK FF, Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Ministerstva kultury ČR. Vycházejí v ní primárně literárněvědné texty, domácí i zahraniční, ale u řady knih této edice můžeme nalézt inspirativní přesahy do jiných oblastí.

Z prací autorů nového historismu byla do češtiny dosud přeložena pouze Greenblattova kniha Podivuhodná vlastnictví: zázraky Nového světa (Praha 2004, Marvelous Possessions: The Wonder of the New World, 1991).

Antologie Nový historismus/New Historicism představuje nejen shrnutí jednoho z nejvýznamnějších proudů soudobé literární vědy, ale též – nebo možná především – podnět k zamyšlení pro celou řadu dalších oborů, zejména historii, filosofii, sociologii, antropologii a teorii kultury. Nový historismus je tradičně chápán především v kontextu literární vědy, v domácím prostředí je zohledňován a diskutován téměř výhradně v jejím rámci. Nelze než doufat, že tato antologie vzbudí zájem též v jiných oborech sociálních věd, pro svůj název snad alespoň mezi historiky.


Celý článek | Autor: PhDr. Martin Polášek, PhD. | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.