Penzion StrmilovChata v České KanaděPenzion v KunžakuUbytování větších skupinRybařeníChata u rybníkaChata Jižní ČechyChataStrmilovUbytování ve StrmilověChata u KomorníkaUbytování Česká KanadaPenzion v Jižních Čechách
ČLOVĚK je odborný elektronický časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Je orientován na mladé a začínající badatele, zvláště na studenty doktorského studia. Snaží se přitom dát konkrétní obsah pojmu interdisciplinarita – jak obsahem studií, článků a recenzí, tak obsahem rozhovorů. Přejeme inspirativní čtení.


ANOTACE

Anotace ke knize „Rok tisíc“ (G. Duby)

Vydáno dne 01. 05. 2007 (2919 přečtení)

DUBY, Georges. Rok tisíc. Přeložila Veronika Středová. 1. vyd. Praha : Argo, 2007. 150 s. Každodenní život; sv. 35. ISBN 978-80-7203-819-0.

Francouzský historik Georges Duby (1919–1996) je jedním z předních představitelů francouzské historické školy „Annales“, která se zaměřovala na do té doby opomíjené oblasti historického života, zejména každodennost. Zapojila do historického výzkumu výsledky v té době se silně rozvíjejících společenských věd, jako byla sociologie, demografie, ekonomie nebo psychologie. Její stoupenci se oprostili od pojetí dějin jako dějin společnosti a civilizace a zaměřili se na studium přírodního prostředí, hospodářských, sociálních a mocenských poměrů, myšlení a kolektivní psychologii.

Dubyho Rok tisíc zpracovává toto téma oproti jiným historickým publikacím zcela netradičně. Důraz je kladen na barvité vyprávění samotných středověkých historických textů, které jsou pouze převedeny do současného jazyka a prokládány autorovými krátkými vysvětlujícími komentáři. Cílem není představit celou škálu každodenního života středověké společnosti na přelomu prvního a druhého tisíciletí, ale na základě čtyř soudobých historických žánrů – análů, kronik, knih zázraků a tzv. pravdivých historií – přiblížit pouze její určitou část, a to mentální představy soudobých vzdělanců. Výběr středověkých textů je zaměřen převážně na okruh francouzských zemí. Všichni v textu citovaní historikové získali své vzdělání v klášterech a většinou v nich prožili i svůj život. Komentované texty jsou vybírány tak, aby ukázaly svět způsobem, jak jej tito vzdělanci vnímali. Oni totiž nezaznamenávali běžný materiální život, ale hlavně skutečnosti, které byly nějakým způsobem výjimečné, neobvyklé nebo nějak narušující pravidelný řád věcí. Přitom je u nich patrná snaha proniknout pod povrch zachycovaných skutečností.

Výklad je rozdělen do osmi částí, nazvaných Smysl dějin, Duchovní principy, Viditelný a neviditelný, Divy milénia, Výklad, Očišťování, Nové spojenectví, Rozmach. Duby zde postupně rozkrývá představy soudobých vzdělanců, začínaje představami zkázy, spojovanými s představami blížícího se konce světa na přelomu tisíciletí a založenými na představách, že běh dějin má pravidelné tempo. Pokračuje představami o pozemském světě a Nebeském Jeruzalémě jako modelu možného fungování božského řádu. V souladu se soudobými názory, že tajemství se ve světě vyskytuje neustále, a dokonce je lze vidět i nahmatat, rozebírá význam relikvií a zázraků. Ke slovu přicházejí i různá znamení a neobvyklé jevy, spojované zcela samozřejmě s různými událostmi. Samostatné podkapitoly mají nebeská znamení (komety, zatmění) i biologické anomálie (obludy, epidemie, hladomory), ale také duchovní nesváry, jako například svatokupectví či kacířství. Soudobý výklad jejich existence je zaměřen na vytržení člověka z klidu a podnícení jeho snah vedoucích k očištění. Je zdůrazněna nutnost postavit se proti všem, ať již to jsou jinověrci, kacíři nebo podvodní světci, kteří by mohli ve službách ďábla vést svět do záhuby. Očištění může mít rozdílnou formu, od obětování přes očistný oheň hranice až k osobnímu pokání. Na řadě příkladů autor ukazuje, že k očištění může člověk roku tisíc dojít rozdílnými cestami, jejichž některé směry zde představují například almužny, mortifikace, pouť, zpěv žalmů nebo povolání k životu v klášteře. Ve chvíli, kdy je tisíc let zakončeno řadou pohrom a křesťanstvo jako by prošlo novým křtem, je Chaos vystřídám Řádem a nastává Jaro světa. Zlo je překonáno a téměř všechny záruky božského odpuštění se nacházejí v uspořádání duchovních událostí. Došlo nejen k obnově církevních institucí, ale díky většímu množství finančních prostředků z almužen i k rekonstrukci řady kostelů. V poslední kapitole, zaměřené na rozmach, Duby konstatuje, že autoři soudobých historických textů se nezaměřovali na „přízemní“ každodenní tělesný život a nevnímali projevy rozvoje (například zlepšení výživy a následný vzrůst populace), ale registrovali jen změny spojené se vzestupem církevního života. Posuny v duchovních strukturách byly považovány za stavební kameny dějin. Co podle Dubyho znamená ve světle výše jmenovaných duchovních postojů rok tisíc? „Je to začátek velkého přelomu, v němž se realizuje přechod od náboženství rituálního a liturgického ... k náboženství činu... Uprostřed hrůz a přeludů prvního vnímání toho, co představuje lidskou důstojnost ... začínají staletá vítězství evropského myšlení.“


Celý článek | Autor: PhDr. Petra Večeřová | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek Zobrazit nebo stáhnout text v PDF formátu


Všechny zveřejněné texty podléhají autorskému zákonu a je ze zákona zakázáno je publikovat bez svolení jejich autora.